۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
برنامه استراتژیک دانشکده

 

 

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی/ دانشکده پرستاری

برنامه استراتژیک

 

سال 1403-1400

 

 

 

تدوین :

-       معاونت آموزشی دانشکده پرستاری

باهمکاری :

-       ریاست دانشکده

-       مرکز مطالعات وتوسعه دانشکده

-       مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

-       مدیران گروه های آموزشی دانشکده پرستاری

-       مسئولین کمیته های آموزشی/پژوهشی دانشکده پرستاری

-       دانشجویان همکار با دانشکده پرستاری

-       سایر ذینفعان درونی/بیرونی

 

برنامه ریزی استراتژیک تنها داشتن