۱۴۰۲ سه شنبه ۱ فروردين
ارزیابی درونی


شاخص های ارزشیابی درونی

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

    

بهمن ماه 1395

بهمن 1399–اردیبهشت 1400


حیطه های مورد ارزشیابی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

 

1- مدیرتی و حاکمیتی( وزن = 16)

2-   آموزشی (وزن = 25)

3- هیات علمی ( وزن = 17)

4- دانشجویی(وزن = 10)

5- امکانات وتجهیزات آموزشی و پژوهشی ( وزن = 15)

6- پژوهشی (وزن = 13)

7- دانش آموختگان (وزن = 4)

راهنما:  وضعیت هریک از شاخص ها با رنگ مشخص شده است. بدین ترتیب که رنگ سبز (وضعیت مطلوب) – رنگ زرد( نسبتا مطلوب) و رنگ قرمز ( وضعیت نامطلوب) آن شاخص ها را نشان می دهد.لازم به ذکر است که شاخص نشان دهنده وضعیت مورد نظر نیز با علامت√ مشخص گردیده است.

حیطه مدیریتی و حاکمیتی (وزن=16)

 

1-روندتوسعه منابع دانشکده (وزن=5/4)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-روند توسعه تعداد اعضای هیأت علمی

- برای بیش از 80 درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است.       

 - در مورد 80-60 درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است.

- در مورد کمتر از 60 درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است.   

 

 

 

2-روند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی در 5 سال اخیر

- بیش از 80 درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.              

- بین 80-60 درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.            

- کمتر از 60 درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.                        

 

 

 

3-تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشکده در 5 سال آینده

-          به منظور توسعه نیروی انسانی متخصص، دانشکده جلسات وی‍ژه تشکیل و نیازها تعیین می گردد.

-          توسعه نیروی انسانی متخصص در دانشکده تابع نظرات مدیرگروه است و در مواقع لازم اقدام می شود.

-اقدام خاصی در مورد توسعه نیروی انسانی متخصص، در دانشکده انجام نمی شود.     

 

 

 

4-تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده

- به منظور توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده جلسات ویژه تشکیل و برنامه ریزی صورت می گیرد.

- توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه ریزی مدیر گروه ها انجام می شود.           

- برنامه ریزی مشخصی در مورد توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده صورت نمی گیرد.

 

 

 

5-روند توسعه منابع فیزیکی، امکانات و تجهیزات در 5 سال اخیر

-بیش از 80 درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.      

-بین 60-80 درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است. 

-کمتر از 60 درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.        

 

 

 

 

 

2- امکانات مالی مورد نیاز دانشکده (وزن=2/4)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-اعتبار مالی مشخص دانشکده از طریق دانشگاه

-بیش از 80 درصد از نیاز های دانشکده از محل بودجه تخصصی دانشگاه تأمین می شود.

بین 60- 80 درصد از نیازهای دانشکده از محل بودجه تخصصی دانشگاه تأمین می شود.             

-اعتبار تخصصی داده شده برای دانشکده از محل دانشگاه بسیارکم  ناچیز است.

 

 

 

2-وجود برنامه مالی در جهت هزینه کردن بودجه دانشکده

دانشکده برنامه مالی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخصی برای صرف هزینه ها دارد و در هزینه کردن بودجه به اولویت ها توجه دارد.                                       

دانشکده براساس تخصص اعتبار برنامه ریزی می نماید.                           

-هیچ برنامه مدونی به منظور هزینه اعتبارات دانشکده وجود ندارد.            

 

 

 

3-کفایت بودجه دانشکده برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز

-      بودجه دانشکده بیش از 70 درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند.   

-      بودجه دانشکده حدود 50درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند.      

- بودجه دانشکده کمتر از 20 درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند. 

 

 

 

4- سرانه هزینه های آموزشی به تفکیک دانشجو، دوره ها و رشته ها

سرانه هزینه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه ها در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعین می شود.

 

 

 

 

 

3- مدیریت گروه (وزن=3)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-مرتبه علمی مدیر گروه ها

-دانشیار به بالا                                                                 

- استادیار                                                                                   

- مربی                                                                         

 

 

 

2-حضور مدیر گروه ها

- بیش از 6 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                    

- بین 6-3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                          

- کمتر از 3 ساعت در روز در گروه حضور دارند.                          

 

 

 

3-رعایت مقررات و آئین نامه های آموزشی

- بیش از 80 درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات وآئین نامه های آموزشی بررسی می گردد.

- بین 80-60 درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می گردد.

- کمتر از 60 درصد ازمسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می شود.

 

 

 

4-تشکیل به موقع کلاس های درسی براساس برنامه درسی مدون و تقویم دانشگاهی

- بیش از 80 درصد کلاس های درس براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود.

- بین 80-60 درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود

- کمتر از 60 درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود.

 

 

 

5-رعایت آئین نامه در خصوص ارائه دروس اعضای هیات علمی

- بیش از 80 درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

- بین80-60 درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

 

 

 

 

6-برقراری نظم و هماهنگی در دانشکده برای حضور به موقع و کامل هیات علمی و کارکنان در محل

-     بیش از 80 درصد اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.

-     بین 80-60 درصد از اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.

-     کمتر از 60 درصد از اعضاء هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.

 

 

 

7-تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه ها

-     شورای آموزشی گروه براساس برنامه منظم تشکیل و تصمیمات به دانشکده ارسال می شود.

-     شورای آموزشی گروه براساس درخواست مدیر گروه برگزار می شود.              

-     شورای آموزش گروه به طور نامنظم تشکیل می شود و نتایج آن به دانشکده ارسال نمی گردد.

 

 

 

8-نظارت بر سیستم مدیریت اطلاعات

نظام مدیریت اطلاعات، الکترونیک بوده و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.

-     نظام مدیریت اطلاعات، سنتی و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.        

-نظام مدیریت اطلاعات، سنتی بوده و مدیریت گروه نظارتی بر آن ندارد.            

 

 

 

9-میزان رضایت هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه ها

-     بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

-بین 80-60 درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

-کمتراز 60 درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

 

 

 

 

 

 

10-میزان رضایت دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه ها

-بیش از 80 درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

-بین 80-60 درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

-کمتراز 60 درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

 

 

 

11-مستندات شرح وظایف هیأت علمی

- شرح وظایف هیأت علمی در دانشکده موجود است و مدیریت گروه بر آن نظارت دارد.

- شرح وظایف هیأت علمی در دانشکده موجود نیست ولی نظارت مدیریت بر اساس مستندات موجود دانشگاه است.       

- مستندات شرح وظایف در دانشکده وجود ندارد و مدیریت گروه نیز به آن اشراف ندارد.

 

 

 

12-انجام مستمر ارزیابی درونی گروه ها

-     ارزیابی درونی بطور مستمر انجام می شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال میشود.

-     ارزیابی درونی براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام می شود و گزارش آن ارسال میگردد.   

-     انجام ارزیابی درونی در گروه مورد توجه نمی باشد.

 

 

 

13-گزارش عملکرد و فعالیت های آموزشی در گروه ها

-       هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه و به دانشکده ارائه می گردد.

-       هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه ودر گروه نگهداری می شود.

-       گزارشی از عملکرد و فعالیت های گروه تهیه نمی شود.                             

 

 

 

14-دارابودن برنامه مدون جهت مشارکت هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی

-     بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند.

-     بین 80-60 درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند.

-     کمتراز 60 درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند.

 

 

 

 

             

4- رسالت و اهداف دانشکده (وزن=2)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-وجود سند رسالت و اهداف در دانشکده

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود است و توسط اعضای گروه مورد توجه و بازبینی قرار می گیرد.

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود است.                                             

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود نیست.                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-تعداد جلسات اعضای هیات علمی در تدوین اهداف دانشکده

-در آغاز ترم تحصیلی جدید شورای بازنگری اهداف با توجه به نیازهای جامعه ،در دانشکده تشکیل می شود .

- شورای بازنگری اهداف دانشکده بنا به درخواست گروه ها با توجه به نیاز جامعه با اعضای هیات علمی تشکیل می شود.

 - به منظور بازنگری اهداف گروه ها و رشته ها جلسه ویژه ای تشکیل نمی شود.

 

 

 

 

 

3-دستورالعمل های تدوین شده به منظور بررسی میزان تحقق اهداف دانشکده

-در مورد تحقق اهداف دانشکده تصمیمات شورای دانشکده به صورت دستورالعمل تنظیم می گردد.

- شورای آموزش دانشکده جهت بررسی اهداف گروه های آموزشی تشکیل و نتیجه گیری صورت می گیرد.

- جهت بررسی میزان تحقق اهداف دانشکده توافق و دستورالعمل وجود ندارد . 

 

 

 

 

 

 

4-جلسات تشکیل شده با حضور اعضای هیات علمی در خصوص آشنایی با اهداف دانشکده

-    اعضای هیات علمی در جلسات حضوری فعال دارند.      

-جلسات با حضور تعداد معدودی از اعضای هیات علمی صورت می گیرد .                            

-جهت آشنایی اعضای هیات علمی با اهداف دانشکده، شورای دانشکده جلسه ای تشکیل نمی دهد. 

 

 

 

5-تهیه راهنمای آموزش برای هر یک از مقاطع و رشته تحصیلی در دانشکده

-    در آغاز سال تحصیلی کتابچه راهنمای آموزشی برای هر یک از مقاطع تنظیم و منتشر می گردد. 

-    کتابچه راهنمای آموزش مربوط به سالهای قبل منتشر می شود.

-    دانشکده کتابچه ر اهنمای آموزشی ندارد .                                      

 

 

 

6-تصریح قابلیت ها و صلاحیت های مورد انتظار از دانش آموختگان

-قابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان از شروع تحصیل برای آنها کاملاً روشن است.

-   برخی از قابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان برای آنها روشن شده است .

-   دانشجویان در مورد قابلیت ها و مهارت های آنها پس از فارغ التحصیلی آگاهی ندارند.

 

 

 

7-وجود نظام مدون برای پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت

- فعالیت های آموزشی ، پژوهشی در عرصه خدمات تخصصی گروه ها براساس برنامه مدون گروه ها انجام می گیرد.

- فعالیت های آموزشی ، پژوهشی در عرصه خدمات گروه ها براساس برنامه دانشکده انجام می گیرد.

- برنامه مدون و از قبل پیش بینی شده برای فعالیت های گروه ها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

5- مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی (وزن=9/0)

 

شاخص

1395

1400

1405

1- نحوه مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی

-   تقویم آموزشی گروهها در شروع سال تحصیلی با مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی در شورای دانشکده تنظیم می شود. 

-   تقویم آموزشی گروهها در شروع سال تحصیلی توسط مدیرگروهها تنظیم و به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

- هر یک از اعضاء درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطلاع مدیرگروهها می رساند.

 

 

 

 

 

 

2-میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی و سرفصل دروس

-   بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت دارند.

-بین 80-60 درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.           

- کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.          

 

 

 

 

 

 

 

 

3-نظارت شورای دانشکده برنحوه ارائه دروس و تشکیل منظم کلاس ها و مسائل آموزشی ترم جاری

-   تشکیل حداقل یک جلسه در پایان ترم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور اعضای هیأت علمی

-   تشکیل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور برخی از اعضای هیأت علمی

- به منظور بررسی مسائل آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش مشارکتی بین اعضاء و مدیر گروه صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

 

6- فعالیت های برون دانشکده ای (وزن=8/0)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تعداد اعضای هیأت علمی که در مشاوره و راهنمایی طرح های تحقیقاتی با سایر گروه های دانشکده و دانشگاه همکاری دارند.

25 درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایرگروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                

25تا 50 درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                

- بیش از 50 درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه وسایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                             

 

 

 

2-تعداد اعضای هیأت علمی که در ارائه دروس با سایر دانشکده ها و دانشگاه و سازمان های ذیرربط همکاری دارند.

-     25 درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                                          

-     25تا 50 درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                        

-بیش از 50 درصد از اعضای هیأت علمی در ارایه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                      

 

 

 

3-میزان همسویی فعالیت های برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف دانشکده و تخصص آن ها

-     بیش از 70 درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.      

-     بین 50 تا 70 درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.  

- کمتر از50درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.            

 

 

 

 

 

 

4-تعداد اعضای هیات علمی که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

-     کلیه اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

-     2/1 اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

-3/1 اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.               

 

 

 

5-مبزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه های ذیرربط از طریق همکاری اعضای هیأت علمی

-     بیش از 50 درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.        

-     بین 25 تا 50 درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.  

-کمتر از25 درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.

 

 

 

6-تعداد ساعاتی که اعضای هیات علمی درجلسات سایر سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاوره ای شرکت می کنند.

-     در هفته بین 20 تا 30 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود.

-     در هفته بین 10 تا20 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود.

- در هفته کمتر از 10 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود.     

 

 

 

7-تعداد ساعاتی که اعضای هیات علمی در سایر دستگاها و سازمان ها به فعالیت های خارج از تخصص خود می پردازند.

-     در هفته کمتر از 10 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.

- در هفته بین 10 تا 20 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.    

در هفته بیشتر از 20 درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

7- آیین نامه ها و مصوبات دانشکده(وزن=6/0)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-وجود آیین نامه ها و ضوابط مدون در دانشکده برای دروس

- در شروع سال تحصیلی جلسات برای توزیع دروس وضعیت اساتید راهنما و مشاور تشکیل می گردد.

- توزیع دروس و وضعیت اساتید مشاور در برنامه ثابت تنظیم گردیده و در شروع سال تحصیلی به آن عمل می شود                                             

- دانشکده برنامه مدونی برای توزیع دروس و اساتید مشاور ندارد.     

 

 

 

2-اجرای آیین نامه ها و مفاد آن توسط مدیر گروهها

مدیر گروه در خصوص اجرای کلیه قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.   

مدیر گروه در خصوص اجرای بعضی ازقوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.

مدیر گروه در خصوص اجرای قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد.                  

 

 

 

 

 

 

3-رعایت و پایبندی اعضای هیأت علمی و کارکنان به آیین نامه ها و ضوابط موجود

- کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات دانشکده می دانند.

- برخی از اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات دانشکده می دانند.

- آیین نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشکده و گروه ها مورد توجه اعضای نمی باشد.

 

 

 

 

حیطه آموزشی (وزن=25)

1-دوره های آموزشی و اهداف آن (وزن=4/5)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-وجود برنامه ها و دوره های جدید آموزشی و بازآموزی بر اساس نیازها

-دوره های آموزشی و برنامه بازآموزی بطور منظم اجرا می گردد.                  

در مواقع لزوم و نیازدانشکده، دوره های آموزشی و برنامه بازآموزی اجرا می گردد.

-تشکیل دوره های بازآموزی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مد نظر نیست.

 

 

 

2-انطباق دوره ها با اهداف و رسالت دانشکده

- دوره های جدید در راستای برنامه های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء دانش و مهارت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تشکیل می گردد.                                  

-     دوره های جدیدو متناسب براساس نیاز دانشکده ، دانشگاه و مدیرگروهها تشکیل می گردد.

- دوره های آموزشی در راستای برنامه ریزی آموزشی نیست.                                   

 

 

 

3-کفایت برنامه درسی در ایجاد پایه علمی قابل قبول (ارتقاء دانش ) در دانشجویان

-     بیش از 80 درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                    

-     بین 60 تا 80 درصد دانشجویان پس از اخذواحدهای اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                    

-کمتر از 60 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                     

 

 

 

4-کفایت برنامه درسی در ارتقاء مهارت ها ( انجام قابلیت های کار)

-     بیش از 80 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

-     بین60 تا 80 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

-     کمتر از60درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

 

 

 

5-کفایت برنامه در ایجاد تعهد، اخلاق حرفه ایی و مسئولیت پذیری

- بیش از 80 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                            

- بین 60 تا 80 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                                .

-کمتر از 60 درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

2- تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی (وزن=5)

.

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی

-      بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی دارای تخصص مربوط به رشته می باشند.

-      بین 50 تا 80 درصد از اعضای هیأت علمی تخصص مربوط به رشته را دارند.

کمتراز 50 درصد از اعضای هیأت علمی تخصص مربوط به رشته را دارند.

 

 

 

2-تناسب رشته تحصیلی با تعداد اعضاء هیأت علمی

بیش از ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد. 

-     بین پنج تا ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجوددارد.       

-     کمتر از پنج نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد.    

 

 

 

3-تناسب رشته های تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشته های تحصیلی

منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است 2/1 از نیازهای دانشکده را تأمین کند.

منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است 3/1 از نیازهای دانشکده را تأمین کند.

- منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است 4/1 از نیازهای دانشکده را تأمین کند.

 

 

 

4-تناسب رشته تحصیلی با تعداد کارکنان و کارشناسان

- به ازای هرپنج هیأت علمی یک دستیار آموزشی وجود دارد .                    

 - در دانشکده یک دستیار آموزشی وجود دارد.                                       

- برای گروه های آموزشی دستیار آموزشی در نظر گرفته نشده است.                      

 

 

 

5-تناسب رشته های تحصیلی با امکانات آزمایشگاهی

- برای دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد، تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است. 

- برای برخی دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد، تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است.

- امکانات آزمایشگاهی مناسبی برای دروس عملی وجود ندارد.                            

 

 

 

 

3- چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (وزن=6/4)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-دارا بودن برنامه مشخص برای فرایند ارزشیابی دانشجویان

برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط گروه ها تدوین شده و فعالیت های ارزشیابی بر اساس آن انجام می شود.

برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در گروه ها تدوین نشده و ارزشیابی با نظر مدیرگروه ها انجام می شود.

-هر استاد در گروه بر اساس نظرات خود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را انجام می دهد.

 

 

 

2-انجام ارزشیابی تشخیصی (اولیه) در شروع درس

بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند.

بین 80-60 درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند.

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند.

 

 

 

3-انجام ارزشیابی تکوینی با هدف شناسایی مشکلات درسی دانشجویان

بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند.

بین 80-60درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند.

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند.

 

 

 

4-انجام ارزشیابی پایانی بر اساس آزمون های استاندارد

بیش از 80 درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیارهای استاندارد برخوردارند.

بین 60- 80 درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیارهای استاندارد برخوردارند.

-کمتر از 60 درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیار های استاندارد برخوردارند.

 

 

 

5-گذراندن کارگاه ارزشیابی اعضای هیأت علمی

بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.       

بین 80- 60 در صد از اعضای هیدت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.  

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- الگوها و روش تدریس  (وزن=8/3)

 

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تناسب روش تدریس با محتوای درس

-     بیش از 80 درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.       

-     بین 60 تا 80 درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.  

-کمتر از 60 درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.     

 

 

 

 

 

 

2-استفاده از طرح درس

-     بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند.         

-     بین 80-60 درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند. 

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند.        

 

 

 

3-تصریح قابلیت های مورد انتظار در طرح درس

-     در طرح درس به قابلیت های فراگیران پس از پایان درس توجه و تأکید می شود.  

-     در طرح درس ،برخی از اهداف رفتاری درس مورد توجه قرار می گیرد.      

-در طرح درس به قابلیت های فراگیران توجه و تأکید نمی گردد.                 

 

 

 

4-شفاف بودن اهداف آموزشی در 3 حیطه یادگیری (شناختی، عاطفی و روان حرکتی)

-     درطرح درس، اهداف آموزشی در 3 حیطه یادگیری و با تأکید بر طبقات هر حیطه تدوین می گردد.

-     درطرح درس، اهداف آموزشی در 3 حیطه یادگیری تدوین گردیده و به طبقات هرحیطه توجهی نشده است.

-در طرح درس به اهداف آموزشی در 3حیطه یادگیری و طبقات آن توجهی نشده است.  

 

 

 

5-نسبت استفاده اعضای هیأت علمی از روش های سنتی و روش های نوین (مشارکتی، تعاملی، و ...)

-     40 درصد سخنرانی - 60 درصد مشارکتی و تعاملی                             

-     50 درصد سخنرانی 50 درصد مشارکتی و تعاملی                          

-60 درصد سخنرانی 40 درصد مشارکتی و تعاملی                              

 

 

 

6-میزان شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های روش تدریس

-     بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.

-     بین 60 تا 80 درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.    

-کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.

 

 

 

7-میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجویان

-     بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند.

-     بین 80 -60 درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند.

-     کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند.

 

 

 

           

 

 

5- ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره های آموزشی (وزن=4/3)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تناسب برنامه های درسی با نیازهای جامعه از نظر هیأت علمی

از نظر اعضای هیئت علمی، بیش از 80درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

از نظر اعضای هیئت علمی محتوای80-60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

از نظر اعضای هیئت علمی، محتوای کمتر از 60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

 

 

 

2-تناسب برنامه های درسی با نیازهای جامعه از نظر دانشجو

- از نظر دانشجویان، بیش از 80درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

- از نظر دانشجویان، محتوای80-60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

- از نظر دانشجویان، محتوای کمتر از 60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

 

 

 

3-تناسب برنامه های درسی با نیازهای جامعه از نظر دانش آموختگان

- از نظر دانش آموختگان، بیش از 80درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

- از نظر دانش آموختگان، محتوای80-60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

- از نظر دانش آموختگان، محتوای کمتر از 60 درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.           

 

 

 

4-انطباق دروس با آخرین دستاوردهای رشته

بیش از 80 درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد. 

بین 60 تا 80 درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد.         

- کمتر از 60 درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد.

 

 

 

5-توجه اعضای هیأت علمی به سر فصل های مصوب دروس

بیش از 80 درصد از سر فصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.  

بین 60 تا 80 در صد از سر فصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.        

-کمتر از 60 درصد از سرفصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.

 

 

 

                 

 

 

 

6-استفاده از منابع و وسایل آموزشی(وزن=8/2)

 

 

شاخص

1395

1400

1405

1-استفاده هیأت علمی از منابع و وسایل کمک آموزشی

بیش از 80 درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی متنوع در اختیار دارند.

بین 60 تا 80 درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی در اختیار دارند.

-کمتر از 60 درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی در اختیار دارند.          

 

 

 

2-استفاده مطلوب هیأت علمی از وسایل کمک آموزشی متناسب با محتوای درس

بیش از 80 درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک مطلب و یادگیری بیشتر صورت می گیرد.

بین 80-60 درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بهتر و یادگیری بیشتر صورت می گیرد.

-کمتر از 60 درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بهتر و یادگیری بیشتر صورت می گیرد.

 

 

 

3-استفاده از امکانات اینترنت ، کامپیوتر و CD  های آموزشی

هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته15-10ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می کنند.                                                                                                                     

هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته 10-5 ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می کنند.

-هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته کمتر از 5 ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می کنند.                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

4-استفاده از کتابخانه

-       برنامه زمانبندی شده برای حضور فعال دانشجو در کتابخانه توسط 80 درصد از اساتید در هر ترم ارائه می شود.

-       بین 80-60 درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده برای استفاده دانشجویان ارائه می کنند.

-دانشجویان در مواقع ضروری فقط به کتابخانه مراجعه می کنند.                  

 

 

 

5-رضایت دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی

بیش از 80 درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رضایت دارند.

-       بین 80-60 درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رضایت دارند.

-کمتر از 60 درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آْموزشی احساس رضایت دارند.

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

حیطه هیأت علمی (وزن = 17)

1- ترکیب اعضای هیأت علمی (وزن = 2/5)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-ترکیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر مرتبه علمی

- بیش از 50 درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند.

- بین 50-30 درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند.

- کمتر از 30 درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند.

 

 

 

2-نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان

- کارشناسی 1 به 15                               

- کارشناسی 1 به 20                    

- کارشناسی 1 به 25                               

 

 

 

3-نسبت اعضای هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت 

- هر 10 نفر یک نفر پاره وقت                                                          

-هر 7 نفر یک نفر پاره وقت                                                

- هر 5 نفر یک نفر پاره وقت                                              

 

 

 

4-تناسب هیأت علمی با رشته های تحصیلی و دوره های تحصیلی

- تخصص بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

- تخصص60 تا 80 درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

-تخصص کمتر از 60 درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

 

 

 

 


2-فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی (وزن = 4)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی در هر ترم بطور متوسط

-    بیش از 80 درصد از اعضای هیأت علمی طبق آیین نامه سقف واحد تدریس را دارند.

-    بین 60 تا 80 درصد از اعضای هیأت علمی طبق آیین نامه سقف واحد تدریس را دارند.

-    توزیع دروس بین اعضای هیأت علمی معمولاً بر اساس آیین نامه صورت نمی گیرد.

 

 

 

2-تناسب واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی بر اساس تخصص

-     بیش از 80 درصدواحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد. 

-     بین 60 تا 80 درصد واحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد.

-کمتر از 60 درصد واحد های تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد.    

 

 

 

3-متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیأت علمی در 2 سال اخیر

-    بیش از 80 درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است.

-    بین 50 تا 80 درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است.

-    کمتر از 50 درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است.

 

 

 


 

3- فعالیت های پژوهشی هیأت علمی (وزن = 2/3)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-سرانه تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته در 2 سال گذشته

- بطور متوسط 2 طرح و بیشتر برای هر عضو هیأت علمی.             

- بطور متوسط 1 تا 2 طرح برای هر عضو هیأت علمی                            

-کمتر از 1 طرح برای هر عضو هیأت علمی                                           

 

 

 

2-متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیأت علمی ( تألیف و ترجمه) در 3 سال گذشته

-بطور متوسط 1 کتاب به ازای دو نفر هیأت علمی                                   

-بطور متوسط 1 کتاب به ازای چهار نفر هیأت علمی                                           

- بطور متوسط 1 کتاب به ازای هشت نفر هیأت علمی                           

 

 

 

3-تعداد مقالات چاپ شده اعضاء در مجلات معتبرعلمی/پژوهشی (داخلی و خارجی) در 3 سال گذشته

-بطور متوسط 4 مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی                          

-بطور متوسط 3-2 مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی                   

- بطور متوسط کمتر از 1 مقاله برای هر عضو هیأت علمی                        

 

 

 

4-تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در 2 سال گذشته

-به ازاء هر 3-1 عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود. 

- به ازاء هر 6-4 عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود .          

-به ازاء بیشتر از 6 عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود.          

 

 

 

5-سرانه تعداد داوری مقالات و کتاب توسط اعضای هیأت علمی

-بطور متوسط 7-5 مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 

- بطور متوسط 5-3 مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی          

- بطور متوسط3-1 مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 

 

 

 

6-عضویت در هیأت های اجرایی و علمی سمینارها و کنفرانس ها از 3 سال گذشته

- بیشتر از 50 -35 درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند.    

- بین 35-20 درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند.

- کمتر از 20 درصد اعضاء در سمینار ها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-ویژگی های عضو هیأت علمی و روند ترفیع (وزن = 4/2)

 

نشانگر

1395

1400

1405

1-سن اعضای هیأت علمی

30درصد بین 45-30 سال، 30 درصد بین 60-45 سال و 30 درصد60 به بالا      

30 درصد بین 45-30 سال ، 20درصد بین 60-45 سال و 60 درصد 60 سال به بالا 

- 15 درصد بین 45-30 سال، 15 درصد بین 60-45 سال و 70 درصد 60 سال به بالا           

 

 

 

2-وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

بیش از 80 درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است.

ببن60 تا 80 درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است. 

-وضیعت کمتر از 60 درصد اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است.

 

 

 

3-ترفیع اعضای هیأت علمی

-کلیه اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند.                            

-حدود80 درصد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند. 

-کمتر از 80 درصد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند.    

 

 

 

 

 

5-فعالیت های اجرایی هیأت علمی (وزن 2/2)

 

شاخص

1395

1400

1405

1- میزان عضویت در انجمن های علمی (داخلی و خارجی)

بین 35 تا 50 درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شورا های ذیربط عضویت دارند.                  

-بین 35-20 درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شورا های ذیربط عضویت دارند.                  

-کمتر از 20 درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شوراهای ذیربط عضویت دارند. 

 

 

 

2-میزان عضویت در شوراهای خارج از گروه در سطح دانشگاه

بین 35 تا 50 درصد اعضای هیأت علمی در شوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند. 

بین 35-20 درصد اعضای هیأت علمی در شوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند.

-کمتر از 20 درصد اعضای هیأت علمی درشوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند.

 

 

 

3-همکاری در فعالیت های اجرایی در خارج از دانشگاه

کمتر از 5 درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند.       

بین 10-5 درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند.

-بیشتر از 10 درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند.

 

 

 

 

 

حیطه دانشجویی (وزن= 10)

1-پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (وزن = 5/3)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-وجود برنامه و سیاست های انتخاب و پذیرش دانشجو توسط شورای آموزشی

-     اعضای شورای آموزشی پیشنهادات و نظرات خود در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعیین ظرفیت) را هرسال بر اساس وضیعت آموزشی دانشکده ارائه می کنند.

-     مدیرگروه پیشنهادات خود را در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعیین ظرفیت) در صورت تقاضای دانشگاه ارائه می کند.                      

- برنامه ایی برای ارائه پیشنهادات در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعین ظرفیت ) در دانشکده  وجود ندارد.            

 

 

 

 

 

 

2-میانه رتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع و رشته تحصیلی مختلف

-    میانه رتبه کنکور 10000 و پایین تر                                               

-    میانه رتبه کنکور بین 10000 تا 20000                                     

- میانه رتبه کنکور بیش از 20000                                    

 

 

 

3-میزان دانشجویان استعدادهای درخشان دانشکده به نسبت کل دانشجویان

-    دانشجویان استعدادهای درخشان بین  15-10 درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند.

-    دانشجویان استعدادهای درخشان بین 10-5 درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند.

-دانشجویان استعداد های درخشان کمتر از 5 درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند.

 

 

 

4-تناسب تعداد پذیرفته شدگان با امکانات و تجهیزات آموزشی

-    بیش از 80 درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.  

-    بین 80-60 درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.  

-    کمتر از 60 درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

 

 

 

 

5-میانگین معدل دانشجویان گروه برحسب مقاطع تحصیلی

-    بیش از 80 درصد دانشجویان (کارشناسی،ارشد ، دکترا) دارای معدل 16 به بالا هستند.  

-    بین 80-60 درصد دانشجویان (کارشناسی،ارشد، دکترا ) دارای معدل 16 به بالا هستند.

-کمتر از 60 درصد دانشجویان (کارشناسی، ارشد، دکترا ) دارای معدل 16 به بالا هستند.           

 

 

 

8-نسبت دانشجویان مشروطی- انصرافی-اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی

-کمتر از 10 درصدکل دانشجویان                  

-بین 20 10 درصدکل دانشجویان                        

-بیش از 20 درصد کل دانشجویان                             

 

 

 

           

 

2-مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی دانشکده (وزن = 7/2)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-درصد دانشجویان شرکت کننده در ارزشیابی استاد 

- بیش از 80 درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند.                      

- بین 60 تا 80 درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند.               

- کمتر از 60 در صد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند.                     

 

 

 

 

2-درصد دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های فوق برنامه (المپیاد های علمی، ورزشی،اردوهای فرهنگی-تفریحی-زیارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجویان

- 20-15 در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند

- 15-10 درصد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند.

- کمتر از 10 در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند.

 

 

 

 

3-درصد دانشجویان شرکت کننده در کلاس های مهارت های فوق برنامه ( ICDL, IT و زبان)

- بیش از 80 درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                   

- بین 60 تا 80 درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                     

- کمتر از 60 درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                   

 

 

 

 

 

 

 

3-فعالیت های پژوهشی دانشجویان (وزن=1/2)  

 

شاخص

1395

1400

1405

1-دانشجویان مشغول در طرح های پژوهشی 

بیش از 80 درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند.

بین 60 تا 80 درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند.

-کمتر از 60 درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند.

 

 

 

2-مقالات علمی دانشجویان

به ازاء هردانشجو 1 مقاله               

به ازاء هر 2 دانشجو 1 مقاله                       

-به ازاء هر 3 دانشجو 1 مقاله

 

 

 

3-میزان شرکت دانشجویان در انجمن های علمی

بیش از 80 درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند.           

بین 80-60 درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند.   

-کمتر از 60 در صد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند. √√    

 

 

 

4-استفاده از منابع کتابخانه

بیش از 80 درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                          

60 تا 80 درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                       

-کمتر از 60 درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                            

 

 

 

 

           

 

4-ترکیب و توزیع دانشجویان (وزن = 7/1)

 

شاخص

1395

1400

1405

2-نسبت دانشجویان پسر و دختر در هر رشته تحصیلی ( بر اساس ماهیت رشته تنظیم می شود)

-   60 % پسر و40 % دختر                                     

-   50 % پسر و50% دختر                                       

40 % پسر و 60% دختر                                          

 

 

 

 

3-تعداد فارغ التحصیلان در هر مقطع و رشته

-   80 درصد و بیشتر دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند.

-   80-60 درصد دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند. 

-کمتر از 60 درصد از دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

حیطه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی (وزن=15)

 

1- تناسب فضاهای آموزشی و اداری دانشکده با دوره و رشته (وزن=2/4)

 

شاخص

1395

1400

1405

1-تناسب فضای آموزشی( کلاس) با رشته تحصیلی

-بازاء 20-10 دانشجو یک کلاس درس وجود دارد.

-بازاء 30-20 دانشجو یک کلاس درس وجود دارد.                           

-بازاء 30 نفر دانشجو به بالا یک کلاس وجود دارد.                              

 

 

 

2-استفاده بهینه از فضاهای آموزشی موجود توسط دانشکده

-     بیش از 80 درصد از فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد. 

-     بین 80-60 درصد از فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد.

- کمتر از 60 درصداز فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد.