دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

آئین نامه ها

1_
- آیین نامه تعیین اعتبارات پژوهشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌445KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/12/08

2_
آیین نامه مقاله مستخرج از پایان نامه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌152KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/12/08

3_
جدول محاسبه هزینه های طرح های تحقیقاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌206KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/12/08

4_
- آیین نامه و دستورالعمل طرح تحقیقاتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌743KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/12/08

5_
- آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌958KB

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌ 1402/12/08