دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

لیلا قائدی

مسئول دفتر ریاست دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تحصیلات: کارشناس

l.ghaedi97@gmail.com

تلفن:‌ ۵۴۳۴۱۵۰۸-۰۷۱

شماره داخلی: 398