دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

لیلا قائدی

لیلا قائدی

مسئول دبیرخانه دانشکده پرستاری

تحصیلات: کارشناس

تلفن:‌ ۵۴۳۴۰۴۰۵-071

شماره داخلی: 205