دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محسن وحدانی

محسن وحدانی

مسئول امور اداری و عمومی دانشکده پرستاری

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی)

۵۴۳۴۵۰۸۸-071

تلفن:‌ ۵۴۳۴۵۰۸۸-071

شماره داخلی: 380