دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

1402

1_
کارگاه آخرین دستورالعمل گزارش‌نویسی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

2_
کارگاه اصول شبیه‌سازی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌916.96KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

3_
کارگاه آموزش پاسخگو

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌992.17KB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌

4_
کارگاه آنالیز آزمون

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.5KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌

5_
کارگاه تجارب زیسته دانشجویان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌910.21KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

6_
کارگاه راه‌های افزایش احتمال چاپ مقاله

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.1MB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

7_
کارگاه معرفی نرم افزار دی سی شوک

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌939.45KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌