دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محسن فاصله جهرمی

رئیس دانشکده پرستاری

تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری

mohsenefaseleh@yahoo.com

تلفن:‌ ۵-۵۴۳۴۱۵۰۱-۰۷۱

شماره داخلی: 398