دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

محمد عباس زاده

محمد عباس زاده

کارشناس واحد فناوری اطلاعات دانشکده پرستاری

تلفن:‌ ۵۴۳۳۰۸۵۱-071

شماره داخلی: 376