دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ابزار و تجهیزات پزشکی

1_
دستبند‌های شناسایی و برچسب‌های بیمارستانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.27MB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

2_
جدول راهنمای ضدعفونی کننده‌ها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.71MB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

3_
آشنایی با ضدعفونی کننده‌ها و گندزداها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.15MB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

4_
آشنایی با ابزارها و تجهیزات پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.90MB

دانلود شده : 22+

تاریخ :‌ 1402/10/12