دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

احیای قلبی ریوی و مراقبت‌های ویژه

1_
پورتکل‌های احیاء قلبی ریوی ۲۰۲۰

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.49MB

دانلود شده : 53+

تاریخ :‌

2_
دستورالعمل‌های مهارت‌های شایع در بحران

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.92MB

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌

3_
تمرینات احیاء قلبی ریوی بزرگسالان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.44MB

دانلود شده : 17+

تاریخ :‌

4_
تمرینات احیاء قلبی ریوی کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌611.91KB

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌

5_
تمرینات احیاء قلبی ریوی نوزادان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌566.35KB

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

6_
تمرینات تفسیر نوار قلب و آریتمی‌ها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.36MB

دانلود شده : 19+

تاریخ :‌

7_
داروهای احیای قلبی ریوی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.83MB

دانلود شده : 14+

تاریخ :‌

8_
آشنایی با اختصارات شایع پزشکی و پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.20MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

9_
احیای قلبی ریوی پایه بزرگسالان

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌196.37KB

دانلود شده : 13+

تاریخ :‌

10_
احیای قلبی ریوی پیشرفته بزرگسالان

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌260.95KB

دانلود شده : 18+

تاریخ :‌