دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ارزیابی برنامه‌های آموزشی

1_
شیوه نامه نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌281k

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
چک لیست ارزیابی برنامه آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌74.7k

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
فرایند پایش و ارزیابی برنامه آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌58.1k

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/04