دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شاخص‌های ارزشیابی درونی

دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

 

بهمن ماه ۱۳۹۵

بهمن ۱۳۹۹–اردیبهشت ۱۴۰۰

 

حیطه‌های مورد ارزشیابی در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم

 

  1. مدیرتی و حاکمیتی( وزن = ۱۶)
  2. آموزشی (وزن = ۲۵)
  3. هیات علمی ( وزن = ۱۷)
  4. دانشجویی(وزن = ۱۰)
  5. امکانات وتجهیزات آموزشی و پژوهشی ( وزن = ۱۵)
  6. پژوهشی (وزن = ۱۳)
  7. دانش آموختگان (وزن = ۴)

راهنما:  وضعیت هریک از شاخص ها با رنگ مشخص شده است. بدین ترتیب که رنگ سبز (وضعیت مطلوب) رنگ زرد( نسبتا مطلوب) و رنگ قرمز ( وضعیت نامطلوب) آن شاخص ها را نشان می دهد.لازم به ذکر است که شاخص نشان دهنده وضعیت مورد نظر نیز با علامت مشخص گردیده است.

 

 

حیطه مدیریتی و حاکمیتی (وزن=۱۶)

 

1- روندتوسعه منابع دانشکده (وزن=۵/۴)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

1- روند توسعه تعداد اعضای هیأت علمی

- برای بیش از ۸۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است.       

- در مورد ۸۰-۶۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است. 

- در مورد کمتر از ۶۰ درصد از دروس مورد نیاز اقدام به جذب هیأت علمی شده است.   

 

 

 

2- روند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی در ۵ سال اخیر

- بیش از ۸۰ درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.              

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.            

- کمتر از ۶۰ درصد از اساتید دانشکده به مرتبه بالاتر ارتقاء یافتند.                        

 

 

 

3- تدوین برنامه توسعه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشکده در ۵ سال آینده

- به منظور توسعه نیروی انسانی متخصص، دانشکده جلسات وی‍ژه تشکیل و نیازها تعیین می گردد.

- توسعه نیروی انسانی متخصص در دانشکده تابع نظرات مدیرگروه است و در مواقع لازم اقدام می شود.

- اقدام خاصی در مورد توسعه نیروی انسانی متخصص، در دانشکده انجام نمی شود. √     

 

 

 

4- تدوین برنامه مدون برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده

- به منظور توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده جلسات ویژه تشکیل و برنامه ریزی صورت می گیرد. √

- توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده بر اساس برنامه ریزی مدیر گروه ها انجام می شود.           

- برنامه ریزی مشخصی در مورد توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده صورت نمی گیرد.

 

 

 

5- روند توسعه منابع فیزیکی، امکانات و تجهیزات در ۵ سال اخیر

- بیش از ۸۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.      

- بین ۶۰-۸۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است. √ 

- کمتر از ۶۰ درصد از نیازهای مربوط به منابع و امکانات برآورد شده است.        

 

 

 

 

 

2- امکانات مالی مورد نیاز دانشکده (وزن=۲/۴)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

1- اعتبار مالی مشخص دانشکده از طریق دانشگاه

- بیش از ۸۰ درصد از نیاز های دانشکده از محل بودجه تخصصی دانشگاه تأمین می شود.

- بین ۶۰- ۸۰ درصد از نیازهای دانشکده از محل بودجه تخصصی دانشگاه تأمین می شود.             

- اعتبار تخصصی داده شده برای دانشکده از محل دانشگاه بسیارکم  ناچیز است. 

 

 

 

2- وجود برنامه مالی در جهت هزینه کردن بودجه دانشکده

- دانشکده برنامه مالی دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخصی برای صرف هزینه ها دارد و در هزینه کردن بودجه به اولویت ها توجه دارد.                                       

- دانشکده براساس تخصص اعتبار برنامه ریزی می نماید.                           

- هیچ برنامه مدونی به منظور هزینه اعتبارات دانشکده وجود ندارد. √            

 

 

 

3- کفایت بودجه دانشکده برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز

- بودجه دانشکده بیش از ۷۰ درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند.   

- بودجه دانشکده حدود ۵۰درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند.      

- بودجه دانشکده کمتر از ۲۰ درصد از امکانات و تجهیزات گروه ها را تأمین می کند. √ 

 

 

 

4- سرانه هزینه های آموزشی به تفکیک دانشجو، دوره ها و رشته ها

- سرانه هزینه های آموزشی با توجه به ماهیت گروه ها در سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تعین می شود. 

 

 

 

 

 

3- مدیریت گروه (وزن=۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

1- مرتبه علمی مدیر گروه ها

- دانشیار به بالا                                                                 

- استادیار                                                                                   

- مربی                                                                         

 

 

 

2- حضور مدیر گروه ها

- بیش از ۶ ساعت در روز در گروه حضور دارند.                                    

- بین ۶-۳ ساعت در روز در گروه حضور دارند.                          

- کمتر از ۳ ساعت در روز در گروه حضور دارند.                          

 

 

 

3- رعایت مقررات و آئین نامه های آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات وآئین نامه های آموزشی بررسی می گردد. 

- بین ۸۰-۶۰ درصد از مسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می گردد.

- کمتر از ۶۰ درصد ازمسائل دانشجویان براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی بررسی می شود.

 

 

 

4- تشکیل به موقع کلاس های درسی براساس برنامه درسی مدون و تقویم دانشگاهی

- بیش از ۸۰ درصد کلاس های درس براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود. 

- بین ۸۰-۶۰ درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود. 

- کمتر از ۶۰ درصد کلاس های درسی براساس تقویم دانشگاهی و برنامه درسی تشکیل می شود.

 

 

 

5- رعایت آئین‌نامه در خصوص ارائه دروس اعضای هیات علمی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند. √

- بین۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

-کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیات علمی براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه تدریس می نمایند.

 

 

 

6- برقراری نظم و هماهنگی در دانشکده برای حضور به موقع و کامل هیات علمی و کارکنان در محل

- بیش از ۸۰ درصد اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند. √

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضاء هیات علمی و کارکنان طبق مقررات حضور تمام وقت دارند.

 

 

 

7- تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی گروه ها

- شورای آموزشی گروه براساس برنامه منظم تشکیل و تصمیمات به دانشکده ارسال می شود.

- شورای آموزشی گروه براساس درخواست مدیر گروه برگزار می شود.              

- شورای آموزش گروه به طور نامنظم تشکیل می شود و نتایج آن به دانشکده ارسال نمی گردد. √

 

 

 

8- نظارت بر سیستم مدیریت اطلاعات

- نظام مدیریت اطلاعات، الکترونیک بوده و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.

- نظام مدیریت اطلاعات، سنتی و تحت نظارت و مراقبت مدیر گروه است.        

- نظام مدیریت اطلاعات، سنتی بوده و مدیریت گروه نظارتی بر آن ندارد.            

 

 

 

9- میزان رضایت هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه ها

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

- کمتراز ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی از برنامه ها و فعالیت های مدیر گروه رضایت دارند.

 

 

 

10- میزان رضایت دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های مدیریت گروه ها

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان از برنامه ها و فعالیت های گروه رضایت دارند.

 

 

 

11- مستندات شرح وظایف هیأت علمی

- شرح وظایف هیأت علمی در دانشکده موجود است و مدیریت گروه بر آن نظارت دارد.

- شرح وظایف هیأت علمی در دانشکده موجود نیست ولی نظارت مدیریت بر اساس مستندات موجود دانشگاه است.       

- مستندات شرح وظایف در دانشکده وجود ندارد و مدیریت گروه نیز به آن اشراف ندارد.

 

 

 

12- انجام مستمر ارزیابی درونی گروه ها

-  ارزیابی درونی بطور مستمر انجام می شود و گزارش آن در گروه مطرح و به دانشگاه ارسال میشود.

- ارزیابی درونی براساس درخواست مسئولین دانشگاه انجام می شود و گزارش آن ارسال میگردد.   

- انجام ارزیابی درونی در گروه مورد توجه نمی باشد. √

 

 

 

13- گزارش عملکرد و فعالیت های آموزشی در گروه ها

- هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه و به دانشکده ارائه می گردد.

- هر نیم سال تحصیلی عملکرد و فعالیت های آموزشی گروه تهیه ودر گروه نگهداری می شود.

- گزارشی از عملکرد و فعالیت های گروه تهیه نمی شود.                             

 

 

 

14- دارا بودن برنامه مدون جهت مشارکت هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند. √

- کمتراز ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مشارکت دارند.

 

 

 

 

 

4- رسالت و اهداف دانشکده (وزن=۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

1- وجود سند رسالت و اهداف در دانشکده

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود است و توسط اعضای گروه مورد توجه و بازبینی قرار می گیرد.

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود است.                                             

- رسالت و اهداف رشته ها در دانشکده موجود نیست.                                           

 

 

 

2- تعداد جلسات اعضای هیات علمی در تدوین اهداف دانشکده

-در آغاز ترم تحصیلی جدید شورای بازنگری اهداف با توجه به نیازهای جامعه ،در دانشکده تشکیل می شود .

- شورای بازنگری اهداف دانشکده بنا به درخواست گروه ها با توجه به نیاز جامعه با اعضای هیات علمی تشکیل می شود.

 - به منظور بازنگری اهداف گروه ها و رشته ها جلسه ویژه ای تشکیل نمی شود. 

 

 

 

3- دستورالعمل های تدوین شده به منظور بررسی میزان تحقق اهداف دانشکده

-در مورد تحقق اهداف دانشکده تصمیمات شورای دانشکده به صورت دستورالعمل تنظیم می گردد.

- شورای آموزش دانشکده جهت بررسی اهداف گروه های آموزشی تشکیل و نتیجه گیری صورت می گیرد.

- جهت بررسی میزان تحقق اهداف دانشکده توافق و دستورالعمل وجود ندارد . 

 

 

 

4- جلسات تشکیل شده با حضور اعضای هیات علمی در خصوص آشنایی با اهداف دانشکده

- اعضای هیات علمی در جلسات حضوری فعال دارند.      

- جلسات با حضور تعداد معدودی از اعضای هیات علمی صورت می گیرد . √                            

- جهت آشنایی اعضای هیات علمی با اهداف دانشکده، شورای دانشکده جلسه ای تشکیل نمی دهد. 

 

 

 

۵- تهیه راهنمای آموزش برای هر یک از مقاطع و رشته تحصیلی در دانشکده

- در آغاز سال تحصیلی کتابچه راهنمای آموزشی برای هر یک از مقاطع تنظیم و منتشر می گردد. 

-  کتابچه راهنمای آموزش مربوط به سالهای قبل منتشر می شود.

- دانشکده کتابچه ر اهنمای آموزشی ندارد . √                                      

 

 

 

۶- تصریح قابلیت‌ها و صلاحیت‌های مورد انتظار از دانش آموختگان

- قابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان از شروع تحصیل برای آنها کاملاً روشن است.

- برخی از قابلیت ها و مهارت های دانش آموختگان برای آنها روشن شده است . √

- دانشجویان در مورد قابلیت ها و مهارت های آنها پس از فارغ التحصیلی آگاهی ندارند.

 

 

 

۷- وجود نظام مدون برای پایش برنامه های آموزشی مبتنی بر اهداف و رسالت

- فعالیت های آموزشی ، پژوهشی در عرصه خدمات تخصصی گروه ها براساس برنامه مدون گروه ها انجام می گیرد.

- فعالیت های آموزشی ، پژوهشی در عرصه خدمات گروه ها براساس برنامه دانشکده انجام می گیرد.

- برنامه مدون و از قبل پیش بینی شده برای فعالیت های گروه ها وجود ندارد.

 

 

 

 

 

5- مشارکت اعضای هیأت علمی در برنامه ریزی آموزشی (وزن=۹/۰)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- نحوه مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی

- تقویم آموزشی گروهها در شروع سال تحصیلی با مشارکت کلیه اعضای هیأت علمی در شورای دانشکده تنظیم می شود. 

- تقویم آموزشی گروهها در شروع سال تحصیلی توسط مدیرگروهها تنظیم و به اطلاع اعضاء رسانده می شود. √

- هر یک از اعضاء درخواست خود را به منظور ارائه دروس مورد نظر به اطلاع مدیرگروهها می رساند.

 

 

 

۲-میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه های آموزشی و سرفصل دروس

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سر فصل های دروس مشارکت دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.  

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تنظیم برنامه ها و سرفصل های دروس مشارکت دارند.          

 

 

 

۳- نظارت شورای دانشکده برنحوه ارائه دروس و تشکیل منظم کلاس ها و مسائل آموزشی ترم جاری

- تشکیل حداقل یک جلسه در پایان ترم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور اعضای هیأت علمی

- تشکیل جلسات در صورت لزوم به منظور بررسی وضعیت آموزشی با حضور برخی از اعضای هیأت علمی

- به منظور بررسی مسائل آموزشی و ارتقاء کیفیت آموزش مشارکتی بین اعضاء و مدیر گروه صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

 

6- فعالیت های برون دانشکده ای (وزن= ۸/۰)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تعداد اعضای هیأت علمی که در مشاوره و راهنمایی طرح های تحقیقاتی با سایر گروه های دانشکده و دانشگاه همکاری دارند.

- ۲۵ درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایرگروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                

- ۲۵تا ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند. √                

- بیش از ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی در اجرای طرح ها با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه وسایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                             

 

 

 

۲- تعداد اعضای هیأت علمی که در ارائه دروس با سایر دانشکده ها و دانشگاه و سازمان های ذیرربط همکاری دارند.

- ۲۵ درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                                          

- ۲۵تا ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی در ارائه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                        

- بیش از ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی در ارایه دروس با سایر گروه های آموزشی دانشکده ، دانشگاه و سایر سازمان های ذیربط همکاری دارند.                      

 

 

 

۳- میزان همسویی فعالیت های برون گروهی اعضا با رسالت و اهداف دانشکده و تخصص آن ها

- بیش از ۷۰ درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.      

- بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.  

- کمتر از۵۰درصد از فعالیت های برون گروهی اعضا با رشته تخصصی آن ها هماهنگی دارد.            

 

 

 

۴- تعداد اعضای هیات علمی که در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

- کلیه اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.

- ۲/۱ اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند. √

- ۳/۱ اعضای هیأت علمی در جلسات مشاوره ای سازمان های ذیرربط و انجمن ها شرکت می نمایند.               

 

 

 

۵- مبزان اعتبار جذب شده توسط دستگاه های ذیرربط از طریق همکاری اعضای هیأت علمی

- بیش از ۵۰ درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.        

- بین ۲۵ تا ۵۰ درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود.  

- کمتر از۲۵ درصد از اعتبارات دانشکده از طریق همکاری با سایر سازمان ها تأمین می شود. √

 

 

 

۶- تعداد ساعاتی که اعضای هیات علمی درجلسات سایر سازمانها و انجمنها به منظور خدمات مشاوره ای شرکت می کنند.

- در هفته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود.

- در هفته بین ۱۰ تا۲۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود. √

- در هفته کمتر از ۱۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در شرکت جلسات خارج از دانشکده صرف می شود.     

 

 

 

۷- تعداد ساعاتی که اعضای هیات علمی در سایر دستگاها و سازمان ها به فعالیت های خارج از تخصص خود می پردازند.

- در هفته کمتر از ۱۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.

- در هفته بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.    

- در هفته بیشتر از ۲۰ درصد از وقت اعضای هیأت علمی در فعالیت های خارج از تخصص خود اختصاص دارد.      

 

 

 

 

 

7- آیین‌نامه‌ها و مصوبات دانشکده (وزن= ۶/۰)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود آیین نامه ها و ضوابط مدون در دانشکده برای دروس

- در شروع سال تحصیلی جلسات برای توزیع دروس وضعیت اساتید راهنما و مشاور تشکیل می گردد.

- توزیع دروس و وضعیت اساتید مشاور در برنامه ثابت تنظیم گردیده و در شروع سال تحصیلی به آن عمل میشود. 

- دانشکده برنامه مدونی برای توزیع دروس و اساتید مشاور ندارد.     

 

 

 

۲- اجرای آیین نامه ها و مفاد آن توسط مدیر گروه‌ها

- مدیر گروه در خصوص اجرای کلیه قوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد.   

- مدیر گروه در خصوص اجرای بعضی ازقوانین و مقررات گروه نظارت کامل دارد. √

- مدیر گروه در خصوص اجرای قوانین و مقررات گروه نظارت و توجه ندارد.                  

 

 

 

۳- رعایت و پایبندی اعضای هیأت علمی و کارکنان به آیین نامه ها و ضوابط موجود

- کلیه اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات دانشکده می دانند.

- برخی از اعضای هیأت علمی و کارکنان خود را موظف به اجرای قوانین و مقررات دانشکده می دانند. √

- آیین نامه ها و مقررات دانشگاه ، دانشکده و گروه ها مورد توجه اعضای نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

حیطه آموزشی (وزن=۲۵)

 

۱-دوره های آموزشی و اهداف آن (وزن=۴/۵)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود برنامه ها و دوره های جدید آموزشی و بازآموزی بر اساس نیازها

- دوره های آموزشی و برنامه بازآموزی بطور منظم اجرا می گردد.                  

- در مواقع لزوم و نیازدانشکده، دوره های آموزشی و برنامه بازآموزی اجرا می گردد. √

- تشکیل دوره های بازآموزی در برنامه ریزی آموزشی دانشکده مد نظر نیست.

 

 

 

۲- انطباق دوره ها با اهداف و رسالت دانشکده

- دوره‌های جدید در راستای برنامه‌های آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء دانش و مهارت اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان تشکیل می گردد.                                  

- دوره های جدیدو متناسب براساس نیاز دانشکده ، دانشگاه و مدیرگروهها تشکیل می گردد.

- دوره های آموزشی در راستای برنامه ریزی آموزشی نیست.                                   

 

 

 

۳- کفایت برنامه درسی در ایجاد پایه علمی قابل قبول (ارتقاء دانش ) در دانشجویان

- بیش از ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحدهای اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                    

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذواحدهای اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                    

- کمتر از ۶۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های اختصاصی از دانش و شناخت کافی در رابطه با مطالب ارائه شده برخوردارند.                                     

 

 

 

۴- کفایت برنامه درسی در ارتقاء مهارت ها ( انجام قابلیت های کار)

- بیش از ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

- بین۶۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

- کمتر از۶۰درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی، توانایی انجام مطالب آموخته شده را دارند.

 

 

 

۵- کفایت برنامه در ایجاد تعهد، اخلاق حرفه ایی و مسئولیت پذیری

- بیش از ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                            

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                                .

- کمتر از ۶۰ درصد دانشجویان پس از اخذ واحد های تخصصی با علاقه، تمایل و احساس مسئولیت پذیری بالا وظائف محوله را انجام می دهند.                            

 

 

 

 

 

2- تناسب رشته‌های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی (وزن= ۵)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱-تناسب رشته های تحصیلی با تخصص اعضای هیأت علمی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی دارای تخصص مربوط به رشته می باشند.

- بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی تخصص مربوط به رشته را دارند. √

- کمتراز ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی تخصص مربوط به رشته را دارند.

 

 

 

۲- تناسب رشته تحصیلی با تعداد اعضاء هیأت علمی

- بیش از ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد. 

- بین پنج تا ده نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجوددارد.       

- کمتر از پنج نفر عضو هیأت علمی برای هر رشته تحصیلی وجود دارد. √    

 

 

 

۳- تناسب رشته های تحصیلی با بودجه و منابع مالی اختصاص داده شده به رشته های تحصیلی

- منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است ۲/۱ از نیازهای دانشکده را تأمین کند.

- منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است ۳/۱ از نیازهای دانشکده را تأمین کند.

- منابع هر یک از رشته های تحصیلی قادر است ۴/۱ از نیازهای دانشکده را تأمین کند. 

 

 

 

۴- تناسب رشته تحصیلی با تعداد کارکنان و کارشناسان

- به ازای هرپنج هیأت علمی یک دستیار آموزشی وجود دارد .                    

- در دانشکده یک دستیار آموزشی وجود دارد.                                       

- برای گروه های آموزشی دستیار آموزشی در نظر گرفته نشده است.                      

 

 

 

۵- تناسب رشته های تحصیلی با امکانات آزمایشگاهی

- برای دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد، تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است. 

- برای برخی دروسی که نیاز به آزمایشگاه دارد، تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی شده است. √

- امکانات آزمایشگاهی مناسبی برای دروس عملی وجود ندارد.                            

 

 

 

 

 

3- چگونگی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (وزن= ۶/۴)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- دارا بودن برنامه مشخص برای فرایند ارزشیابی دانشجویان

- برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توسط گروه ها تدوین شده و فعالیت های ارزشیابی بر اساس آن انجام می شود.

- برنامه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در گروه ها تدوین نشده و ارزشیابی با نظر مدیرگروه ها انجام می شود. √

- هر استاد در گروه بر اساس نظرات خود ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را انجام می دهد.

 

 

 

۲- انجام ارزشیابی تشخیصی (اولیه) در شروع درس

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در شروع درس ارزشیابی تشخیصی را انجام می دهند.

 

 

 

۳- انجام ارزشیابی تکوینی با هدف شناسایی مشکلات درسی دانشجویان

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند.

- بین ۸۰-۶۰درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در میان ترم ارزشیابی تکوینی را انجام می دهند.

 

 

 

۴- انجام ارزشیابی پایانی بر اساس آزمون های استاندارد

- بیش از ۸۰ درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیارهای استاندارد برخوردارند.

- بین ۶۰- ۸۰ درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیارهای استاندارد برخوردارند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از آزمون های پایانی در گروههای آموزشی از معیار های استاندارد برخوردارند.

 

 

 

۵- گذراندن کارگاه ارزشیابی اعضای هیأت علمی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.       

- بین ۸۰- ۶۰ در صد از اعضای هیدت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.  

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی کارگاه ارزشیابی را گذرانده اند.       

 

 

 

 

 

۴- الگوها و روش تدریس (وزن = ۸/۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تناسب روش تدریس با محتوای درس

- بیش از ۸۰ درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.       

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.  

- کمتر از ۶۰ درصد از دروس با روش تدریس مناسب ارائه می گردد.     

 

 

 

۲- استفاده از طرح درس

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند.         

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند. 

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی از طرح درس استفاده می نمایند.        

 

 

 

۳- تصریح قابلیت های مورد انتظار در طرح درس

- در طرح درس به قابلیت های فراگیران پس از پایان درس توجه و تأکید می شود.  

- در طرح درس ،برخی از اهداف رفتاری درس مورد توجه قرار می گیرد.      

- در طرح درس به قابلیت های فراگیران توجه و تأکید نمی گردد.                 

 

 

 

۴- شفاف بودن اهداف آموزشی در ۳ حیطه یادگیری (شناختی، عاطفی و روان حرکتی)

- درطرح درس، اهداف آموزشی در ۳ حیطه یادگیری و با تأکید بر طبقات هر حیطه تدوین می گردد.

- درطرح درس، اهداف آموزشی در ۳ حیطه یادگیری تدوین گردیده و به طبقات هرحیطه توجهی نشده است. √

- در طرح درس به اهداف آموزشی در ۳حیطه یادگیری و طبقات آن توجهی نشده است.  

 

 

 

۵- نسبت استفاده اعضای هیأت علمی از روش های سنتی و روش های نوین (مشارکتی، تعاملی، و ...)

-  40 درصد سخنرانی - ۶۰ درصد مشارکتی و تعاملی                             

- ۵۰ درصد سخنرانی  ۵۰ درصد مشارکتی و تعاملی                          

- ۶۰ درصد سخنرانی  ۴۰ درصد مشارکتی و تعاملی                              

 

 

 

۶- میزان شرکت اعضای هیأت علمی در کارگاه های روش تدریس

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.     

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در کارگاه روش تدریس شرکت کردند.

 

 

 

۷- میزان توجه استاد به تفاوت های فردی دانشجویان

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند.

- بین ۸۰ -۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی در تدریس و ارزشیابی به تفاوت های فردی دانشجو توجه دارند.

 

 

 

 

 

۵- ضرورت بازنگری برنامه درسی و دوره‌های آموزشی (وزن = ۴/۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تناسب برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه از نظر هیأت علمی

-  از نظر اعضای هیئت علمی، بیش از ۸۰درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر اعضای هیئت علمی محتوای۸۰-۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر اعضای هیئت علمی، محتوای کمتر از ۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

 

 

 

۲- تناسب برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه از نظر دانشجو

-  از نظر دانشجویان، بیش از ۸۰درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر دانشجویان، محتوای۸۰-۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر دانشجویان، محتوای کمتر از ۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

 

 

 

۳- تناسب برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه از نظر دانش آموختگان

-  از نظر دانش آموختگان، بیش از ۸۰درصد از محتوای دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر دانش آموختگان، محتوای۸۰-۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.

-  از نظر دانش آموختگان، محتوای کمتر از ۶۰ درصد دروس و اهداف دوره با نیازهای جامعه تطابق دارد.           

 

 

 

۴- انطباق دروس با آخرین دستاوردهای رشته

-  بیش از ۸۰ درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد. 

-  بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد.         

- کمتر از ۶۰ درصد از محتوای دروس با آخرین یافته های علمی مطابقت دارد.

 

 

 

۵- وجه اعضای هیأت علمی به سر فصل های مصوب دروس

- بیش از ۸۰ درصد از سر فصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.  

-  بین ۶۰ تا ۸۰ در صد از سر فصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.        

- کمتر از ۶۰ درصد از سرفصل های دروس توسط اعضای هیأت علمی رعایت می گردد.

 

 

 

 

 

۶- استفاده از منابع و وسایل آموزشی (وزن = ۸/۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- استفاده هیأت علمی از منابع و وسایل کمک آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی متنوع در اختیار دارند.

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی در اختیار دارند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از هیأت علمی وسایل کمک آموزشی در اختیار دارند.          

 

 

 

۲- استفاده مطلوب هیأت علمی از وسایل کمک آموزشی متناسب با محتوای درس

- بیش از ۸۰ درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک مطلب و یادگیری بیشتر صورت می گیرد.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بهتر و یادگیری بیشتر صورت می گیرد. √

- کمتر از ۶۰ درصد از وسایل کمک آموزشی برای درک بهتر و یادگیری بیشتر صورت می گیرد.

 

 

 

۳- استفاده از امکانات اینترنت ، کامپیوتر و CD  های آموزشی

- هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته۱۵-۱۰ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می‌کنند.

- هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته ۱۰-۵ ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می‌کنند. √

- هر یک از دانشجویان بطور متوسط در هفته کمتر از ۵ ساعت از سایت کامپیوتر استفاده می‌کنند.

 

 

 

۴- استفاده از کتابخانه

- برنامه زمانبندی شده برای حضور فعال دانشجو در کتابخانه توسط ۸۰ درصد از اساتید در هر ترم ارائه می شود.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از اساتید برنامه زمانبندی شده برای استفاده دانشجویان ارائه می کنند. √

- دانشجویان در مواقع ضروری فقط به کتابخانه مراجعه می کنند.                  

 

 

 

۵-رضایت دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رضایت دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آموزشی احساس رضایت دارند.

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان در استفاده از وسایل کمک آْموزشی احساس رضایت دارند.

 

 

 

 

 

 

حیطه هیأت علمی (وزن = ۱۷)

 

۱- ترکیب اعضای هیأت علمی (وزن = ۲/۵)

 

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- ترکیب اعضای هیأت علمی گروه از نظر مرتبه علمی

- بیش از ۵۰ درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند.

- بین ۵۰-۳۰ درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند.

- کمتر از ۳۰ درصد از اعضای هیأت علمی دانشکده دارای رتبه علمی استادیاری و بالاتر هستند. √

 

 

 

۲- نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان

- کارشناسی ۱ به ۱۵                               

- کارشناسی ۱ به ۲۰                    

- کارشناسی ۱ به ۲۵                               

 

 

 

۳- نسبت اعضای هیأت علمی تمام وقت به پاره وقت 

- هر ۱۰ نفر یک نفر پاره وقت                                                          

- هر ۷ نفر یک نفر پاره وقت                                                

- هر ۵ نفر یک نفر پاره وقت                                              

 

 

 

۴- تناسب هیأت علمی با رشته های تحصیلی و دوره های تحصیلی

- تخصص بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد. √

- تخصص۶۰ تا ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

- تخصص کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دروس مورد تدریس هماهنگی دارد.

 

 

 

 

 

۲-فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی (وزن = ۴)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تعداد واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی در هر ترم بطور متوسط

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی طبق آیین نامه سقف واحد تدریس را دارند. √

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی طبق آیین نامه سقف واحد تدریس را دارند.

- توزیع دروس بین اعضای هیأت علمی معمولاً بر اساس آیین نامه صورت نمی گیرد.

 

 

 

۲- تناسب واحدهای تدریس شده اعضای هیأت علمی بر اساس تخصص

- بیش از ۸۰ درصدواحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد. √ 

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد واحدهای تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد.

- کمتر از ۶۰ درصد واحد های تدریس شده بر اساس تخصص آنها می باشد.    

 

 

 

۳- متوسط تعداد کارگاه های گذرانده شده هیأت علمی در ۲ سال اخیر

- بیش از ۸۰ درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است.

- بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است. √

- کمتر از ۵۰ درصد از کارگاه های ارائه شده در گروه، دانشکده و دانشگاه توسط هیأت علمی گذرانده شده است.

 

 

 

 

 

۳- فعالیت های پژوهشی هیأت علمی (وزن = ۲/۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- سرانه تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته در ۲ سال گذشته

- بطور متوسط ۲ طرح و بیشتر برای هر عضو هیأت علمی.             

- بطور متوسط ۱ تا ۲ طرح برای هر عضو هیأت علمی                            

- کمتر از ۱ طرح برای هر عضو هیأت علمی                                           

 

 

 

۲- متوسط تعداد کتاب منتشر شده توسط عضو هیأت علمی ( تألیف و ترجمه) در ۳ سال گذشته

- بطور متوسط ۱ کتاب به ازای دو نفر هیأت علمی                                   

- بطور متوسط ۱ کتاب به ازای چهار نفر هیأت علمی                                           

- بطور متوسط ۱ کتاب به ازای هشت نفر هیأت علمی                           

 

 

 

۳- تعداد مقالات چاپ شده اعضاء در مجلات معتبرعلمی/پژوهشی (داخلی و خارجی) در ۳ سال گذشته

- بطور متوسط ۴ مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی                          

- بطور متوسط ۳-۲ مقاله یا بیشتر برای هر عضو هیأت علمی                   

- بطور متوسط کمتر از ۱ مقاله برای هر عضو هیأت علمی                        

 

 

 

۴- تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی در ۲ سال گذشته

- به ازاء هر ۳-۱ عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود. 

- به ازاء هر ۶-۴ عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود .          

- به ازاء بیشتر از ۶ عضو هیأت علمی یک مقاله در مجامع داخلی و یا خارجی ارائه می شود.          

 

 

 

۵- سرانه تعداد داوری مقالات و کتاب توسط اعضای هیأت علمی

- بطور متوسط ۷-۵ مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 

- بطور متوسط ۵-۳ مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی          

- بطور متوسط۳-۱ مقاله و یا یک کتاب به ازاء هر عضو هیأت علمی 

 

 

 

۶- عضویت در هیأت های اجرایی و علمی سمینارها و کنفرانس ها از ۳ سال گذشته

- بیشتر از ۵۰ -۳۵ درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند.    

- بین ۳۵-۲۰ درصد اعضاء در سمینارها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند.

- کمتر از ۲۰ درصد اعضاء در سمینار ها و کنفرانس ها به عنوان هیأت های علمی و اجرایی همکاری داشتند. √

 

 

 

 

 

۴-ویژگی های عضو هیأت علمی و روند ترفیع (وزن = ۴/۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- سن اعضای هیأت علمی

- ۳۰درصد بین ۴۵-۳۰ سال، ۳۰ درصد بین ۶۰-۴۵ سال و ۳۰ درصد۶۰ به بالا       

- ۳۰ درصد بین ۴۵-۳۰ سال ، ۲۰درصد بین ۶۰-۴۵ سال و ۶۰ درصد ۶۰ سال به بالا 

- ۱۵ درصد بین ۴۵-۳۰ سال، ۱۵ درصد بین ۶۰-۴۵ سال و ۷۰ درصد ۶۰ سال به بالا           

 

 

 

۲- وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

- بیش از ۸۰ درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است.

- ببن۶۰ تا ۸۰ درصد وضیعت استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است. 

- وضیعت کمتر از ۶۰ درصد اعضای هیأت علمی بصورت رسمی است. 

 

 

 

۳- ترفیع اعضای هیأت علمی

-کلیه اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند.                            

- حدود۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند. 

-کمتر از ۸۰ درصد از اعضای هیأت علمی هر سال یک پایه ترفیع کسب می کنند.

 

 

 

 

 

۵-فعالیت های اجرایی هیأت علمی (وزن ۲/۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- میزان عضویت در انجمن های علمی (داخلی و خارجی)

- بین ۳۵ تا ۵۰ درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شورا های ذیربط عضویت دارند.                  

- بین ۳۵-۲۰ درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شورا های ذیربط عضویت دارند.                  

- کمتر از ۲۰ درصد اعضای هیأت علمی در انجمن های داخلی و خارجی و شوراهای ذیربط عضویت دارند. √ 

 

 

 

۲- میزان عضویت در شوراهای خارج از گروه در سطح دانشگاه

- بین ۳۵ تا ۵۰ درصد اعضای هیأت علمی در شوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند. 

- بین ۳۵-۲۰ درصد اعضای هیأت علمی در شوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند. √

- کمتر از ۲۰ درصد اعضای هیأت علمی درشوراهای خارج از دانشکده عضویت دارند.

 

 

 

۳- همکاری در فعالیت های اجرایی در خارج از دانشگاه

- کمتر از ۵ درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند. √       

- بین ۱۰-۵ درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند.

- بیشتر از ۱۰ درصد از اعضای هیأت علمی گروه درخارج دانشگاه فعالیت می کنند.

 

 

 

 

 

 

حیطه دانشجویی (وزن= ۱۰)

 

۱- پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (وزن = ۵/۳) 

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود برنامه و سیاست های انتخاب و پذیرش دانشجو توسط شورای آموزشی

- اعضای شورای آموزشی پیشنهادات و نظرات خود در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعیین ظرفیت) را هرسال بر اساس وضیعت آموزشی دانشکده ارائه می کنند.

- مدیرگروه پیشنهادات خود را در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعیین ظرفیت) در صورت تقاضای دانشگاه ارائه می کند.  

- برنامه ایی برای ارائه پیشنهادات در خصوص انتخاب و پذیرش دانشجو(تعین ظرفیت ) در دانشکده  وجود ندارد.            

 

 

 

۲- میانه رتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع و رشته تحصیلی مختلف

- میانه رتبه کنکور ۱۰۰۰۰ و پایین تر                                               

- میانه رتبه کنکور بین ۱۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰                                     

- میانه رتبه کنکور بیش از ۲۰۰۰۰                                    

 

 

 

۳- میزان دانشجویان استعدادهای درخشان دانشکده به نسبت کل دانشجویان

- دانشجویان استعدادهای درخشان بین  ۱۵-۱۰ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند.

- دانشجویان استعدادهای درخشان بین ۱۰-۵ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند. √

- دانشجویان استعداد های درخشان کمتر از ۵ درصد از کل دانشجویان را تشکیل می دهند.

 

 

 

۴- تناسب تعداد پذیرفته شدگان با امکانات و تجهیزات آموزشی

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.  

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.   

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از فضای آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

 

 

 

۵- میانگین معدل دانشجویان گروه برحسب مقاطع تحصیلی

- بیش از ۸۰ درصد دانشجویان (کارشناسی،ارشد ، دکترا) دارای معدل ۱۶ به بالا هستند.  

- بین ۸۰-۶۰ درصد دانشجویان (کارشناسی،ارشد، دکترا ) دارای معدل ۱۶ به بالا هستند.

-کمتر از ۶۰ درصد دانشجویان (کارشناسی، ارشد، دکترا ) دارای معدل ۱۶ به بالا هستند.           

 

 

 

6- نسبت دانشجویان مشروطی- انصرافی-اخراجی به کل دانشجویان در هر مقطع تحصیلی

- کمتر از ۱۰ درصدکل دانشجویان                  

- بین ۲۰  ۱۰ درصدکل دانشجویان                        

- بیش از ۲۰ درصد کل دانشجویان                             

 

 

 

 

 

۲-مشارکت دانشجو در برنامه های آموزشی دانشکده (وزن = ۷/۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- درصد دانشجویان شرکت کننده در ارزشیابی استاد 

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند.                      

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند. √               

- کمتر از ۶۰ در صد از دانشجویان در ارزشیابی استاد شرکت می کنند.                     

 

 

 

۲- درصد دانشجویان شرکت کننده در فعالیت های فوق برنامه (المپیاد های علمی، ورزشی،اردوهای فرهنگی-تفریحی-زیارتی و انجمن های علمی) به نسبت کل دانشجویان

- ۲۰-۱۵ در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند. 

- ۱۵-۱۰ درصد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند.

- کمتر از ۱۰ در صد از کل دانشجویان در یکی از فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند.

 

 

 

۳- درصد دانشجویان شرکت کننده در کلاس های مهارت های فوق برنامه ( ICDL, IT و زبان)

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                   

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                     

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان این کلاس ها را گذرانده اند.                   

 

 

 

 

 

 

 

۳-فعالیت های پژوهشی دانشجویان (وزن=۱/۲)  

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱-دانشجویان مشغول در طرح های پژوهشی 

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند.

- بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند.

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان در طرح های پژوهشی دانشکده همکاری دارند. √

 

 

 

۲- مقالات علمی دانشجویان

- به ازاء هردانشجو ۱ مقاله               

- به ازاء هر ۲ دانشجو ۱ مقاله                       

- به ازاء هر ۳ دانشجو ۱ مقاله 

 

 

 

۳- میزان شرکت دانشجویان در انجمن های علمی

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند.           

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند.   

- کمتر از ۶۰ در صد از دانشجویان در انجمن های علمی عضویت دارند. √√    

 

 

 

۴- استفاده از منابع کتابخانه

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                      

- ۶۰ تا ۸۰ درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                       

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان عضو کتابخانه هستند.                            

 

 

 

 

 

۴-ترکیب و توزیع دانشجویان (وزن = ۷/۱)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

1- نسبت دانشجویان پسر و دختر در هر رشته تحصیلی ( بر اساس ماهیت رشته تنظیم می شود)

- ۶۰ % پسر و۴۰ % دختر                                     

- ۵۰ % پسر و۵۰% دختر  

- ۴۰ % پسر و ۶۰% دختر                                          

 

 

 

2- تعداد فارغ التحصیلان در هر مقطع و رشته

- ۸۰ درصد و بیشتر دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند. 

- ۸۰-۶۰ درصد دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند. 

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان هر مقطع تحصیلی به موقع فارغ التحصیل می شوند.

 

 

 

 

 

 

حیطه امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی (وزن=۱۵)

 

۱- تناسب فضاهای آموزشی و اداری دانشکده با دوره و رشته (وزن=۲/۴)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تناسب فضای آموزشی( کلاس) با رشته تحصیلی

- بازاء ۲۰-۱۰ دانشجو یک کلاس درس وجود دارد.

- بازاء ۳۰-۲۰ دانشجو یک کلاس درس وجود دارد.                           

- بازاء ۳۰ نفر دانشجو به بالا یک کلاس وجود دارد. √                              

 

 

 

۲- استفاده بهینه از فضاهای آموزشی موجود توسط دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد از فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد. 

- بین ۸۰-۶۰ درصد از فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد.

- کمتر از ۶۰ درصداز فضای آموزشی موجود در دانشکده استفاده بهینه دارد.   

 

 

 

۳- تناسب فضای اداری با نیازها و فعالیت های هیات علمی

- بازاء هر عضو هیأت علمی یک دفتر کار وجود دارد.                               

- برخی از اعضای هیأت علمی دفتر کار مستقل دارند.                         

- بازاء هر ۳-۲ نفر هیأت علمی یک دفتر کار وجود دارد. √            

 

 

 

۴- استفاده بهینه از فضاهای اداری موجود در دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد از فضاهای اداری موجود در دانشکده استفاده بهینه دارند. √

- بین ۶۰- ۸۰ درصد از فضاهای اداری موجود در دانشکده استفاده بهینه دارند.

- کمتر از۶۰ درصد از فضاهای اداری موجود در دانشکده استفاده بهینه دارند.

 

 

 

 ۵- تناسب فضای آموزشی ( سالن کنفرانس ، سالن امتحانات )

- در دانشکده یک سالن کنفرانس ، کارگاه آموزشی و سالن امتحان وجود دارد

- در دانشکده یک سالن کنفرانس و کارگاه آموزشی وجود دارد. 

- گروه آموزشی در موقع لزوم از امکانات دانشکده استفاده می کند.    

 

 

 

 

 

 

۲- کتابخانه و سیستم اطلاع رسانی (وزن=۴/۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تناسب فضای کتابخانه با تعداد دانشجویان

- بازاء هر دانشجو یک متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است .          

- بازاء هر۵ نفر دانشجو یک متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است. √

- بازاء هر۱۰ دانشجو یک متر مربع فضا در کتابخانه پیش بینی شده است.       

 

 

 

۲-تناسب کتاب های کتابخانه با نیازهای دانشجویان (کتاب های مرجع و روزآمد)

- بیش از ۸۰ درصد از کتاب های موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجویان است

- بین ۸۰-۶۰ درصد از کتابهای موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجویان است. √

- کمتر از ۶۰ درصد از کتابهای موجود در کتابخانه متناسب با نیازهای دانشجویان است

 

 

 

۳- تناسب پایگاه های اطلاعاتی با نیاز اعضای هیات علمی

- بیش از ۸۰ درصد از اعضای هیات علمی در پایگاه های اطلاعاتی عضویت دارند.

- بین ۶۰- ۸۰ درصد از اعضای هیات علمی در پایگاه های اطلاعاتی عضویت دارند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از اعضای هیات علمی در پایگاه های اطلاعاتی عضویت دارند.

 

 

 

۴- استفاده از سیستم های رایانه ای

- سیستم کتابخانه رایانه ای است و اعضای هیأت علمی و دانشجویان دسترسی مستقیم به منابع دارند.

- برخی از منابع بصورت سیستم باز مورد استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی قرار می گیرد. √

- سیستم کتابخانه کاملاً بسته می باشد.                                    

 

 

 

۵- ساعات کار کتابخانه

- کتابخانه بطور شبانه روزی در اختیار اعضای هیأت علمی و دانشجویان است.

- اعضای هیأت علمی و دانشجویان در ساعات اداری از کتابخانه استفاده می کنند. √

- کتابخانه بطور پاره وقت باز است.                               

 

 

 

۶- ارائه امکانات پشتیبانی کتابخانه ( تایپ و تکثیر )

- در بیش از ۸۰ درصد موارد زمان فعالیت کتابخانه امکان دسترسی به خدمات تایپ و تکثیر وجود دارد.

- بین ۸۰-۶۰ درصد موارد زمان فعالیت کتابخانه امکان دسترسی به خدمات تایپ و تکثیر وجود دارد. √

- کمتر از ۶۰ درصد موارد زمان فعالیت کتابخانه امکان دسترسی به خدمات تایپ و تکثیر وجود دارد.        

 

 

 

 

 

۳- امکانات و خدمات رایانه ای (وزن=۳)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- تناسب امکانات و خدمات رایانه ای با نیازهای دانشکده

- بازاء هر ۳- ۱نفر دانشجو یک کامپیوتر وجود دارد.                                

- بازاء هر۶-۴ نفر دانشجو یک کامپیوتر وجود دارد.                           

- بازاء هر۷ نفر دانشجو و بیشتر یک کامپیوتر وجود دارد. √            

 

 

 

۲- استفاده اعضای هیأت علمی و دانشجویان از امکانات و خدمات رایانه ای

- بیش از ۸۰ درصد ازهیأت علمی از امکانات و خدمات رایانه ای استفاده می نماید.

- بین ۸۰-۶۰ درصد ازهیأت علمی از امکانات و خدمات رایانه ای استفاده می نماید. √

- کمتر از ۶۰ درصد از هیأت علمی از امکانات و خدمات رایانه ای استفاده می نماید.

 

 

 

۳-وجود متخصص و مسئول کامپیوتر در سایت

- یک نفر متخصص تمام وقت به عنوان مسئول در سایت کامپیوتر وجود دارد.

- یک نفر متخصص بطور پاره وقت به عنوان مسئول در سایت کامپیوتر وجود دارد. √                                      

- در مواقع لزوم متخصص به سایت کامپیوتر مراجعه می نماید                  

 

 

 

۴- دسترسی به اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی

- بیش از ۸۰% از دانشجویان قادر به استفاده از اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی هستند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی هستند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی هستند.

 

 

 

۵- تناسب فضای سایت کامپیوتری با تعداد دانشجویان

- به ازای هر دانشجو یک متر مربع فضا در سایت موجود است.

- به ازای هر ۳-۲ دانشجو یک متر مربع فضا در سایت موجود است.      

- برای بیش از۳ نفر دانشجو یک متر مربع فضا در سایت موجود است. 

 

 

 

 

 

۴- کارگاه ها و آزمایشگاه ها  (وزن=۴/۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- فضای آزمایشگاه متناسب با رشته های تحصیلی دانشکده

- بازاء ۲-۱نفر دانشجو یک متر مربع فضا در آزمایشگاه اختصاص داده شده است.        

- بازاء ۴-۳ نفر دانشجو یک متر مربع فضا در آزمایشگاه اختصاص داده شده است.

- بازاء هر ۵ نفر به بالا یک متر مربع فضا در آزمایشگاه اختصاص داده شده است.      

 

 

 

۲- تناسب امکانات کارگاه ها و آزمایشگاه با دروس عملی

- بیش از ۸۰ درصد از امکانات آزمایشگاهی موجود متناسب با دروس عملی در نظر گرفته است.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از امکانات آزمایشگاهی متناسب با دروس عملی است.       

- کمتر از ۶۰ درصد از امکانات آزمایشگاهی متناسب با دروس عملی است.                 

 

 

 

۳- ساز و کار تجهیز به موقع وسائل آزمایشگاهی

- قبل از شروع نیم سال تحصیلی درخواست وسائل آزمایشگاهی در شورا مطرح و اقدام به تهیه می گردد.

- در موقع لازم درخواست تأمین وسایل آزمایشگاهی در شورا مطرح و اقدام به تهیه می گردد.

- تهیه و تأمین وسایل آزمایشگاهی با مشکلات تهیه می گردد. √                         

 

 

 

۴- دسترسی دانشجویان به آزمایشگاه و کارگاه

- بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاه هستند.           

- بین ۸۰- ۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاه هستند.  

- کمتر از ۶۰ درصد از دانشجویان قادر به استفاده از امکانات آزمایشگاه هستند.           

 

 

 

۵- حضور مسئول یا کارشناس به منظور استفاده بهینه دانشجویان از آزمایشگاه و کارگاه

- حضور تمام وقت مسئول آزمایشگاه و کارگاه                                       

- مسئول آزمایشگاه در ساعات ارائه دروس عملی حضور دارد.                

- آزمایشگاه و یا کارگاه فاقد مسئول است.                                                   

 

 

 

 

 

۵- امکانات سمعی و بصری (وزن=۲)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- فراهم سازی به موقع وسایل کمک آموزشی

- در شروع نیم سال تحصیلی شورای آموزشی دانشکده در رابطه با بررسی و تجهیز وسائل کمک آموزشی تشکیل میگردد.

- اعضای هیأت علمی در موقع لزوم نیاز خود را به مدیر گروه اعلام می کنند. 

- امکانات آموزشی در صورت تأمین اعتبار تهیه می شود.                

 

 

 

۲- تناسب وسائل آموزشی با نیازهای دانشکده

- برای بیش از ۸۰ درصد از دروس با توجه به ماهیت آن وسایل آموزشی در نظر گرفته شده است.

- برای ۸۰-۶۰ درصد از دروس متناسب با ماهیت آن وسائل آموزشی در نظر گرفته شده است. √

- برای کمتر از ۶۰ درصد از دروس متناسب با ماهیت آن وسایل آموزشی در نظر گرفته شده است.

 

 

 

۳- به روز بودن وسایل آموزشی دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد از وسایل آموزشی در ۵ سال اخیر تهیه شده است.        

- بین ۸۰-۶۰ درصد از وسایل آموزشی در ۵ سال اخیر تهیه شده است. √  

- کمتر از ۶۰ درصد از وسائل آموزشی در ۵ سال اخیر تهیه شده است.           

 

 

 

۴- وجود برنامه مدون برای استفاده از وسائل آموزشی

- وسایل آموزشی در دسترس هیأت علمی است و به سهولت از آن استفاده می کند.     

- مسئولیت استفاده از وسائل به عهده یک نفر است که با اساتید هماهنگ می نماید. 

- استفاده از وسائل آموزشی در اختیار برخی از اعضای هیأت علمی است.     

 

 

 

 

 

 

حیطه پژوهشی (وزن=۱۳)

 

۱- سمینارها و همایش های برگزار شده توسط دانشکده (وزن=۸)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود ساز و کار مدون و مستند در خصوص سیاست های دانشکده در برگزاری سمینار ها

- کمیته اجرایی دائمی در خصوص برگزاری سمینارها وجود دارد.                 

- بطور موردی یک کمیته اجرایی سمینار تشکیل و امور مربوط به سمینارها را پیگیری می نماید. 

- بندرت در دانشکده سمینار تشکیل می شود.                                         

 

 

 

۲- شرکت اعضای هیأت علمی و محققین در برگزاری سمینار های دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد اعضای هیأت علمی و محققین مربوط به رشته در سمینار شرکت می کنند.

- اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سمینار شرکت می کنند. 

- اعضای هیأت علمی در سمینار شرکت می کنند.                        

 

 

 

۳- تعداد سمینارهای برگزارشده در دانشکده

- یک سمینار در پایان هر نیم سال تحصیلی                                       

- یک سمینار در پایان هر سال تحصیلی                                              

- کمتر از یک سمینار در هر سال تحصیلی                                             

 

 

 

۴- استفاده از نتایج سمینارهای برگزار شده در دانشکده

- پس از پایان سمینار کمیته ویژه ای تشکیل و نتایج سمینار را بررسی و دستاوردهای آن را در اختیار ذینفعان قرار می دهد.

- نتایج سمینار بصورت مقاله در اختیار ذینفعان قرار می گیرد.                    

- نتایج سمینار منتشر نمی شود.                                                         

 

 

 

۵- تشویق و ترغیب دانشجویان در برگزاری همایش های دانشجویی

- تشویق دانشجویان به تشکیل کمیته دانشجویی و حمایت آنان و در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات لازم برای آنان توسط مدیرگروه و اعضای هیأت علمی 

- تشویق دانشجویان به تشکیل کمیته دانشجویی                                    

- سیاست ویژه ایی برای مشارکت دانشجویان در برگزاری سمینارهای دانشجویی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

۲- قراردادهای پژوهشی (وزن=۵)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود ساز و کار مدون و مستند برای وضع و اجرای قراردادهای پژوهشی

- هر نوع قرارداد مربوط به پژوهش اعضای هیأت علمی و دانشکده در شورای پژوهشی مطرح وبه تصویب می رسد.

- قراردادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی با سایر سازمان های ذیربط با اطلاع مدیرگروه و شورای پژوهشی صورت می گیرد. 

- شورای پژوهشی در جریان عقد قرارداد پژوهشی اعضای هیأت علمی با سایر سازمان ها نیست.   

 

 

 

۲- تعداد قراردادهای پژوهشی با سایر سازمان های ذیربط در بیرون از دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد اعضاء از طریق عقد قراردادها با سایر سازمان ها همکاری دارند.

- بین۸۰-۶۰ درصد اعضاء از طریق عقد قراردادها با سایر سازمان ها همکاری دارند.  

- کمتر از ۶۰ درصد اعضاء از طریق عقد قراردادها با سایر سازمان ها همکاری دارند.  

 

 

 

۳- وجود ساز و کاری مشخص برای استفاده از قرارداد های پژوهشی

- هنگام عقد قرارداد با سایر سازمان ها نیازهای دانشکده در نظر گرفته می شود.

- درصد معینی از از اعتبارات مربوط به قرارداد در اختیار دانشکده قرار می گیرد.

- اعتبارات مربوط به هر قرارداد مربوط به مجری طرح است.          

 

 

 

۴- فراهم آوردن تسهیلات به منظور عقد قرار داد پژوهشی

- شرایط لازم برای عقد قراردادهای پژوهشی بین اعضاء و سازمان های ذیربط کاملاً فراهم است.   

- برخی از اعضای هیأت علمی از شرایط لازم برای عقد قراردادهای پژوهشی بهره مند می شود.

- در عقد قراردادهای پژوهشی همکاری از طرف مدیرگروه صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

 

 

حیطه دانش آموختگان (وزن = ۴)

 

۱- ادامه تحصیل دانش آموختگان (وزن = ۵/۱)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- نسبت دانشجویانی که به مقاطع تحصیلی بالاتر راه یافتند

- ۵۰ درصد و بیشتر دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی راه یافتند.            

- بین ۲۵ تا ۵۰ در دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی راه یافتند.            

- کمتر از ۲۵ در صد دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی راه یافتند. √          

 

 

 

۲- نسبت ادامه تحصیل دانش آموختگان در رشته تحصیلی خود به کل دانش آموختگان

- بیش از ۸۰ درصد از دانش آموختگان در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل داده اند.

- بین۸۰-۶۰ درصد از دانش آموختگان در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل داده اند.

- کمتر از ۶۰ در صد از دانش آموختگان در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل داده اند. 

 

 

 

۳- نسبت دانش آموختگانی که در خارج از کشور ادامه تحصیل داده اند

- بین ۲-۳ نفر از دانش آموختگان با استفاده از بورس خارج از کشور ادامه تحصیل داده اند (هر سال)     

- یک نفر از دانش آموختگان با استفاده از بورس خارج از کشور ادامه تحصیل داده اند (هرسال)

- سهمیه ایی برای بورس خارج از کشور برای ادامه تحصیل در نظر گرفته نشده است. √

 

 

 

۴- وجود ساز وکاری برای ادامه تحصیل دانش آموختگان

- وجود برنامه و راهکارهای مدون و مشخص برای ارتقاء و حمایت دانشجویان در جهت ادامه تحصیل           

- وجود برنامه های تشویقی و حمایت برای برخی از دانشجویان در جهت ادامه تحصیل

- دانشکده برای ادامه تحصیل دانشجویان از برنامه خاصی پیروی نمی کند        

 

 

 

 

 

۲- نظر مدیران درباره توانایی های دانش آموختگان (وزن = ۵/۱)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- رضایت مدیران از سطح دانش فارغ التحصیلان

- بیشتر از ۸۰ درصد اطلاعات و دانش لازم در رابطه با موضوع تخصصی را دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد اطلاعات و دانش لازم در رابطه با موضوع تخصصی را دارند. 

- کمتر از ۶۰ درصد اطلاعات و دانش لازم در رابطه با موضوع تخصصی را دارند. 

 

 

 

۲- رضایت مدیران از مهارت های تخصصی دانش آموختگان

- بیش از ۸۰ درصد از دانش آموختگان توانایی انجام وظایف مربوطه را دارند.

- بین۸۰-۶۰ درصد از دانش آموختگان توانایی انجام وظایف مربوطه را دارند. √

- کمتر از ۶۰ درصد از دانش آموختگان در رشته تحصیلی خود ادامه تحصیل داده اند.

 

 

 

۳- رضایت مدیران از علاقه به کار و تعهد و وجدان کار

- بیش از ۸۰ درصد دانش آموختگان تمایل و علاقه به کار خود دارند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد دانش آموختگان تمایل و علاقه به کار خود دارند. 

- کمتر از ۶۰ درصد دانش آموختگان تمایل و علاقه به کار خود دارند.            

 

 

 

 

 

۳-ارتباط دانشکده با دانش آموختگان پس از فارغ التحصیلی (وزن = ۱)

شاخص

۱۳۹۵

۱۴۰۰

۱۴۰۵

۱- وجود ساز وکار مدون در خصوص ادامه تحصیل دانش آموختگان 

- پذیرش فارغ التحصیلان دانشکده برای ادامه تحصیل بر اساس آیین نامه صورت می گیرد.

- پذیرش دانشجویان ممتاز برای ادامه تحصیل بر اساس آیین نامه دانشگاه صورت می گیرد. √

- ساز و کار مدون ومشخصی برای پذیرش دانش آموختگان وجود ندارد.           

 

 

 

۲- طرح های مشترک اعضای هیأت علمی با دانش آموختگان

- بیش از ۶۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دانش آموختگان طرح های مشترک دارند.  

- بین ۶۰-۳۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دانش آموختگان طرح های مشترک دارند.

- کمتر از ۳۰ درصد از اعضای هیأت علمی با دانش آموختگان طرح های مشترک دارند. 

 

 

 

۳- سمینارهای مشترک با سایر سازمان های ذیربط

- هر ساله یک سمینار مشترک با دستگاه های ذیربط تشکیل می شود.          

- سمینارهای مشترک با سایر سازمان های ذیربط بطور موردی تشکیل می شود. 

- برنامه ایی برای برگزاری سمینار های مشترک با سایر سازمان های ذیربط پیش بینی نشده است.

 

 

 

۴- علاقه مندی دانش آموختگان برای ارتباط با دانشکده

- بیش از ۸۰ درصد از دانش آموختگان در مراسم مختلف دانشکده شرکت می کنند.

- بین ۸۰-۶۰ درصد از دانش آموختگان در مراسم مختلف دانشکده شرکت می کنند.  

- کمتر از ۶۰ درصد از دانش آموختگان در مراسم مختلف دانشکده شرکت می کنند.     

 

 

 

۵- الزامات و مشوق های تدارک دیده شده دانشکده برای ارتباط با دانش آموختگان

- راهکار های تشویقی ویژه ای جهت ارتباط فارغ التحصیلان در دانشکده پیش بینی شده است.

- به منظور ارتباط با برخی از دانش آموختگان از روش های انگیزشی استفاده شده است. 

- برنامه تشویقی خاصی برای ارتباط دانش آموختگان در دانشکده در نظر گرفته نشده است.

 

 

 

۶- همایش سالانه فارغ التحصیلان

- هر سال یک همایش برای گردهمایی کلیه فارغ التحصیلان در دانشکده برگزار می گردد.

- همایش فارغ التحصیلان بر حسب موارد خاص تشکیل می شود.                

- برنامه خاصی برای گردهمایی فارغ التحصیلان در دانشکده وجود ندارد. √