دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اصول استریلیتی

1_
شستشوی طبی دستها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌306.47KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/10/11

2_
دستورالعمل هند راب

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌320.32KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

3_
باز کردن پک و ست جراحی و چیدن روی میز استریل

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌575.1KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/11

4_
پوشیدن دستکش استریل

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌219.57KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

5_
پوشیدن وسایل حفاظتی فردی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌597.61KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/11

6_
پوشیدن لباس کار ایزوله در شرایط ایزوله

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌491.67KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

7_
خارج نمودن وسایل حفاظتی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌418.44KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11