دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اعضای شورای آموزشی دانشکده پرستاری

 

رئیس شورا:

  • جناب آقای دکتر محسن فاصله جهرمی

 

اعضای شورا:

  • جناب آقای دکتر مهدی کریم یار
  • جناب آقای دکتر محسن حجت
  • جناب آقای دکتر علی دهقانی
  • جناب آقای محمدعلی منتصری
  • جناب آقای محمدهاشم عبدی
  • سرکار خانم دکتر زهره بادیه پیما
  • سرکار خانم شهره جوادپور
  • سرکار خانم مینا زمانی فرد

 

دبیر شورا :

  • سرکار خانم یاسمن زارعیان