دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

 

اعضای شورا:

  • جناب آقای دکتر محسن فاصله
  • سرکار خانم دکتر زهره بادیه پیما
  • جناب آقای دکتر محسن حجت
  • جناب آقای دکتر علی دهقانی
  • جناب آقای دکتر سعید سبحانیان
  • جناب آقای محمدعلی منتصری
  • جناب آقای محمدهاشم عبدی
  • جناب آقای رحیم پندار
  • سرکار خانم شهره جوادپور

 

دبیر شورا:

  • سرکار خانم فریبا فخرآوری