دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

یاسمن زارعیان

یاسمن زارعیان

عضو کمیته اجرایی مرکز مهارت‌های بالینی

محمدعلی منتصری

محمدعلی منتصری

مسئول و عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

 دکتر مهدی کریمیار

دکتر مهدی کریمیار

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

دکتر زهره بادیه پیما

دکتر زهره بادیه پیما

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

شهره جوادپور

شهره جوادپور

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

دکتر محسن حجت

دکتر محسن حجت

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

محمد هاشم عبدی

محمد هاشم عبدی

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی

عضو کمیته علمی مرکز مهارت‌های بالینی