دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دکتر محسن فاصله جهرمی

هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری (Ph.D) گرایش سلامت جامعه

mohsenefaseleh@yahoo.com

دکتر علی دهقانی

هیات علمی

تحصیلات: دکترای تخصصی پرستاری (Ph.D) گرایش سلامت جامعه

ali.dehghani۲۰۰۰@gmail.com

دکتر سعید سبحانیان

هیات علمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد سلامت جامعه

sobhaniansaeed@gmail.com