دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

۱

خانم دکتر صدیقه نجفی پور

آموزش پزشکی، پرستاری اطفال

۲

خانم دکتر سارا شهسواری

پرستاری بزرگسالان

۳

آقای حمید ممتحن

هوشبری

۴

آقای رحیم پندار

روان پرستاری

۵

خانم دکتر لیلا طاهری

پرستاری اطفال

۶

آقای دکتر محمود کهن

آموزش پزشکی، پرستاری بزرگسالان

۷

خانم دکتر لیلی مصلی نژاد

آموزش از راه دور، روان پرستاری

۸

خانم دکتر یکتاطلب

روان پرستاری

۹

خانم فهیمه بیضائی

پرستاری بزرگسالان

۱۰

آقای محمدحسن صمدی

هوشبری

۱۱

خانم زارع

پرستاری بزرگسالان

۱۲

خانم دکتر مرضیه کارگر

سلامت جامعه

۱۳

آقای پارسایی منش

پرستاری بزرگسالان

۱۴

خانم مریم میرزایی

پرستاری ویژه

۱۵

آقای دکتر حمیدی زاده

پرستاری بزرگسالان

۱۶

خانم ساره عبداللهی

مامایی

۱۷

خانم مژده رحمانیان

پرستاری اطفال

۱۸

خانم فریده معارفی

هوشبری

۱۹

خانم عفیفه رحمانیان

پرستاری بزرگسالان

۲۰

خانم فاطمه قوی

مامایی

۲۱

خانم دکتر فاطمه گلستان

پرستاری ویژه

۲۲

خانم فاطمه نسیمی

پرستاری اطفال

۲۳

خانم زینب موسوی فرد

پرستاری اطفال

۲۴

خانم صفیه جمالی

مامایی

۲۵

خانم نحله پرندآور

مامایی