دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

پست الکترونیک

رزومه

1

زهره بادیه پیما

استاد یار

داخلی جراحی

z.badiyepeyma@gmail.com zbadiyepeyma@jums.ac.ir

CV

 

2

رسول اسلامی اکبر

استاد یار

داخلی جراحی

eslamiakbarrasool@gmail.com

CV

 

3

محسن حجت

استاد یار

داخلی جراحی

hojat@jums.ac.ir

CV

 

4

محمد هاشم عبدی

مربی

داخلی جراحی

Mohsenhojat.mt@gmail.com

CV

 

5

محمد علی منتصری

مربی

داخلی جراحی

Mohamadehsan92@yahoo.com

CV

 

6

راضیه پرنیان

مربی (دانشجوی دکترا)

داخلی جراحی

Montaseri47@yahoo.com

CV

 

7

سمیه رمضانلی

مربی

داخلی جراحی

r.parniyan22@gmail.com

CV

8

مجتبی زینی

مربی

داخلی جراحی

Ramezanli1362@gmail.com

CV

 

9

سکینه رمضانلی

مربی

داخلی جراحی

Mojtabanz70@gmail.com

CV

 

10

ندا پورنوروز

مربی

داخلی جراحی

Ramezanli1392@gmail.com

CV

 

11

فریبا فخراوری

مربی

داخلی جراحی

neda.pournoroz@yahoo.com

CV

12

مهدی کریمیار

مربی

ویژه

fariba.fakhravari@yahoo.com

CV

 

13

شهره جوادپور

(دانشجوی دکترا)

ویژه

Mahdikarimyar310@gmail.com

CV

 

14

وحید سعادتمند

مربی

ویژه

sh.javadpour229@yahoo.com

CV