دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دبیر کمیته:

  • خانم مینا زمانی فرد

 

:اعضای کمیته

  • دکتر محسن فاصله جهرمی
  • دکتر علی دهقانی
  • دکتر محسن حجت
  • آقای ساسان رحمانیان
  • آقای مجتبی زینی
  • خانم شهره جوادپور