دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دبیر کمیته

  • خانم راضیه پرنیان 

 

اعضای کمیته

  • آقای دکتر محسن فاصله
  • آقای دکتر مهدی کریمیار
  • خانم شهره جوادپور
  • آقای دکتر علی دهقانی
  •  آقای هاشم عبدی
  • آقای دکتر محسن حجت
  • خانم دکتر زهره بادیه پیما
  • آقای محمدعلی منتصری