دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دبیر کمیته

  • آقای محمد هاشم عبدی

 

 

 اعضای کمیته 

  • دکتر محسن فاصله جهرمی
  • دکتر زهره بادیه پیما
  • دکتر محسن حجت
  • دکتر علی دهقانی
  • آقای محمد علی منتصری
  • خانم شهره جوادپور