دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اعضای کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

 

 

اعضای کمیته:

  • جناب آقای دکتر فاصله
  • سرکار خانم دکتر زهره بادیه پیما
  • جناب آقای دکتر محسن حجت
  • جناب آقای دکتر علی دهقانی
  • جناب آقای دکتر مهدی کریم یار
  • جناب آقای دکتر رسول اسلامی اکبر