دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دبیرکمیته 

  • خانم فریبا فخرآوری

 

 

اعضای کمیته 

  • دکتر محسن فاصله جهرمی
  • دکتر علی دهقانی
  • دکتر محسن حجت
  • دکتر زهره بادیه پیما
  • آقای محمدعلی منتصری
  • آقای محمدهاشم عبدی
  • خانم شهره جوادپور
  • خانم ندا پورنوروز