دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دبیر کمیته

  • آقای مجتبی زینی         

 

 

اعضای کمیته

  • آقای هاشم عبدی(داخلی- جراحی)
  • آقای ساسان رحمانیان(روان پرستاری)     
  • مینا زمانی فر(اطفال)
  •  دکتر علی دهقانی(بهداشت جامعه)
  •  خانم شهره جوادپور