دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اعضای کمیته نقل و انتقالات دانشکده پرستاری

 

رئیس کمیته

  • جناب آقای دکتر محسن فاصله جهرمی

 

اعضای کمیته:

  • جناب آقای دکتر مهدی کریم یار
  • جناب آقای دکتر محسن حجت
  • جناب آقای محمدعلی منتصری
  • جناب آقای محمدهاشم عبدی
  • سرکار خانم دکتر زهره بادیه پیما
  • سرکار خانم شهره جوادپور
  • سرکار خانم مینا زمانی فرد

 

دبیر کمیته: 

  • سرکار خانم یاسمن زارعیان