دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

حیطه بالین

 • کیفیت ارائه خدمات مراقبتی
 • مراقبت های جسمی، روانی و اجتماعی از بیماران حاد و مزمن
 • آموزش به بیمار
 • سلامت حرفه ای
 • ایمنی شغلی
 • کنترل عفونت
 • صلاحیت حرفه ای و حرفه ای گری
 • کار تیمی
 • پرستاری از راه دور (تله نرسینگ)
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
 • پرستاری اطفال
 • پرستاری سلامت جامعه و مراقبت در منزل
 • سلامت روان
 • روش های مختلف بیهوشی و اداره بیماران قبل، حین و بعد بیهوشی
 • تکنولوژی های نوین جراحی
 • جراحی ایمن و چالش های تکنولوژیست های جراحی
 • مراقبت از مادران و نوزادان
 • بهداشت باروری و زایمان ایمن
 • طب مکمل

 

حیطه اخلاق

 • منشور حقوق بیمار
 • برقراری ارتباط
 • اخلاق حرفه ای
 • تعهد سازمانی
 • معنویت و سلامت معنوی

 

حیطه ی آموزش و یادگیری

 • روش های نوین تدریس
 • آموزش مجازی
 • محیط آموزشی
 • سبک های یادگیری دانشجویان
 • الگوپذیری دانشجویان
 • مهارت های بالینی دانشجویان
 • توانمند سازی اساتید
 • ارزشیابی آموزشی
 • صلاحیت بالینی دانشجویان و فارغ التحصیلان
 • رضایت مندی دانشجویان و فارغ التحصیلان
 • اخلاق در آموزش