دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

اهداف و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده

 

معاونت پژوهشی دانشکده متعهد است با استعانت از ایزد منان و با حمایت ریاست محترم دانشکده، همکاری اعضای شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی و گروه های آموزشی دانشکده، ضمن سرلوحه قرار دادن اخلاق در کلیه فعالیت ها و امور محوله، اهداف و وظایف ذیل را دنبال نماید:

 • تدوین سیاست های پژوهشی دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای تدوین اولویت های پژوهشی دانشگاه
 • بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی ارسالی از شورای پژوهشی گروه های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
 • ارائه خط مشی و تصویب و نظارت بر پایان نامه های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
 • تشویق انجام پژوهش های بین گروهی و بستر سازی لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهش ها
 • تشویق مجریان طرح به ارائه ترجمان پژوهش های پایان یافته به واحدهای ذیربط از طریق  معاونت پژوهشی دانشگاه
 • نیاز سنجی، برنامه ریزی و برگزاری برنامه های توانمندسازی اساتید و دانشجویان دانشکده و دانشگاه در قالب ژورنال کلاب ها، کارگاه های پژوهشی و همایش های مرتبط
 • همکاری و تعامل با دیگر واحد های داخل و خارج از دانشگاه در انجام طرح های پژوهشی مشترک ( مراکز تحقیقاتی، مرکز توسعه آموزش EDC، نهادها و سازمان های داخل استان و کلان منطقه ۶ آمایشی)
 • تقویت و حمایت از فعالیت های کمیته پژوهش های دانشجویی
 • بهبود و روزآمدسازی زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده
 • نیازسنجی کتاب های تخصصی گروه های آموزشی دانشکده و انجام هماهنگی های لازم جهت تامین و روزآمدسازی منابع و مراجع مورد نیاز گروه های آموزشی و دانشجویان رشته های مختلف دانشکده
 • تنظیم گزارش سالیانه فعالیت های پژوهشی دانشکده و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه