دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

برنامه آموزشی

1_
برنامه آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ کارشناسی پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌195.26KB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌

2_
برنامه آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارشد داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌181.99KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
برنامه آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ارشد سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌133.6KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

4_
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌148.70KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

5_
برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌222.31KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/10/04

6_
برنامه‌های آموزشی و واحدهای ارائه شده نیمسال اول ۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌321.84KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

7_
برنامه آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کارشناسی ارشد داخلی-جراحی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌331.35KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

8_
برنامه آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ کارشناسی ارشد سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌234.39KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
برنامه آموزشی کارشناسی ارشد سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌36.7KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/04

10_
برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌190.8KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04