دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی

1_
رشته پرستاری داخلی- جراحی۱۴۰۲ برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌223.2KB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
رشته پرستاری داخلی- جراحی ۱۴۰۱ برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌381.43KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
رشته پرستاری داخلی- جراحی ۱۴۰۱ برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌315.42KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/04