دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

1_
رشته پرستاری سلامت جامعه 1402 برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌303.57KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/10/04

2_
رشته پرستاری سلامت جامعه ۱۴۰۱ برنامه هفتگی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌142.12KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04

3_
رشته پرستاری سلامت جامعه ۱۴۰۱برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌119.97KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/04