دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

برنامه کارگاه‌ها

1_
لیست کارگاه های آموزشی داخلی جراحی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌24.2KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/12/21

2_
برنامه کارگاه های آموزشی سلامت جامعه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌22KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌ 1402/12/21

3_
برنامه کارگاه های آموزشی داخلی جراحی

نوع فایل :‌ Word

حجم فایل :‌23KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌ 1402/12/21

4_
شرکت در کارگاه‌های آموزشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌238.41KB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌ 1402/10/05

5_
برنامه کارگاه‌های کارشناسی‌ارشد

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌117.56KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌ 1402/10/05