دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

تجویز دارو

1_
قطره بینی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌450.83KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

2_
تجویز دارو از راه دهان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌347.23KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/11

3_
کشیدن دارو از ویال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌582.90KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

4_
نحوه کشیدن دارو از آمپول

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌514.95KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/11

5_
تزریق عضلانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌496.2KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

6_
تزریق داخل جلدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌360.98KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

7_
تزریق زیرجلدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌310.35KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/11

8_
تجویز دارو از طریق سوند معده

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌391.95KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌ 1402/10/11

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌430.54KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/11

10_
پماد و قطره چشمی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌454.58KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌ 1402/10/11