دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

ترم 8

1_
ویژه‌نامه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.19MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
آیین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.12MB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
شیوه‌نامه

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌530.2KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

4_
فرآیندثبت‌نام در سایت

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌71.50KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
فرآیند گردش‌کار اجرایی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌267.21KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌