دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

 

        رشته: داخلی- جراحی1402

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1403-1402

                   ساعات

ایام هفته

10 ـ 8

12 ـ 10

3 ـ 1

5 ـ 3

یکشنبه

نقش پرستار در پدافند غیر عامل

" طرح درس"

مدیریت خدمات پرستاری در نقش های بالینی

" طرح درس"

 

پاتوفیزیولوژی

" طرح درس"

 

 

دو شنبه

 

روش های آموزش بالینی

" طرح درس"

 

سه شنبه

مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن 1

" طرح درس"

روش های پیشرفته پایش سلامت

" طرح درس"

کارآموزی پرستاری مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن

1

چهار شنبه

کارآموزی روش های پیشرفته پایش سلامت