دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

داروشناسی(فارماکولوژی)

1_
اشکال مختلف دارویی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.24MB

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌

2_
روش‌های تجویز دارویی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.65MB

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌

3_
نحوه آماده سازی داروهای وریدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.9MB

دانلود شده : 10+

تاریخ :‌

4_
تمرینات اصول دارو درمانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.63MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

5_
تمرین داروهای شایع بیمارستانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.76MB

دانلود شده : 23+

تاریخ :‌

6_
داروهای احیای قلبی ریوی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.83MB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

7_
انواع سرم‌ها و کاربرد آن‌ها

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌2.30MB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌

8_
تمرینات مربوط به اصول سرم درمانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌3.40MB

دانلود شده : 6+

تاریخ :‌

9_
آشنایی با اختصارات شایع پزشکی و پرستاری

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌1.20KB

دانلود شده : 8+

تاریخ :‌

10_
پوستر داروهای منع مصرف در فاویسم

نوع فایل :‌ JPG

حجم فایل :‌325.23KB

دانلود شده : 5+

تاریخ :‌