دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دستورالعمل‌های احیای کودکان 2020

1_
احیای پایه کودکان یک نفره

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌446.93KB

دانلود شده : 46+

تاریخ :‌

2_
احیای پایه کودکان یک نفره در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌289.31KB

دانلود شده : 7+

تاریخ :‌

3_
احیاء پایه کودکان دو نفره

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌480.70KB

دانلود شده : 30+

تاریخ :‌

4_
احیاء پایه کودکان دو نفره در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌289.33KB

دانلود شده : 1+

تاریخ :‌

5_
احیاء پیشرفته کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌279.92KB

دانلود شده : 68+

تاریخ :‌

6_
احیاء پیشرفته کودکان در کرونا

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌661.39KB

دانلود شده : 3+

تاریخ :‌

7_
احیاء مواد مخدر کودکان (مراقبین بهداشتی)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌318.83KB

دانلود شده : 9+

تاریخ :‌

8_
احیاء مواد مخدر کودکان (امدادگران غیر حرفه‌ای)

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌267.44KB

دانلود شده : 4+

تاریخ :‌

9_
پروتکل برادی کاردی همراه با نبض در کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌577.52KB

دانلود شده : 14+

تاریخ :‌

10_
پروتکل تاکی کاردی همراه با نبض در کودکان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌695.51KB

دانلود شده : 12+

تاریخ :‌