دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دستورالعمل تجویز داروها

1_
تجویز دارو از راه دهان

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌347.23KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
کشیدن دارو از ویال

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌582.90KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
نحوه کشیدن دارو از آمپول

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌514.96KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
تزریق عضلانی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌496.2KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
تزریق داخل جلدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌360.98KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
تزریق زیرجلدی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌310.35KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
تجویز دارو از طریق سوند معده

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌391.95KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌430.54KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
پماد و قطره چشمی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌454.58KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
قطره بینی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌450.83KB

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌