دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

دستگاه گوارش

1_
سوند بینی معده‌ای

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌674.63KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

2_
گاواژ و لاواژ

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌409.36KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌398.58KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌

4_
کلستومی

نوع فایل :‌ PDF

حجم فایل :‌498.7KB

دانلود شده : 2+

تاریخ :‌