دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

 اساسنامه مرکز مهارت‌های بالینی

 

 

دورنما

این مرکز با ارائه برنامه آموزشی عملی خلاقانه و حمایتی، محیطی بر اساس احترام متقابل و تعهد برای کمک به سلامت افراد و جامعه، در اختیار اساتید و دانشجویان پرستاری قرار می دهد. ما می خواهیم در ظرف پنج سال آینده، یکی از مراکز مهارت های بالینی( درسطح دانشکده های پرستاری) برجسته کشور باشیم. ما امیدواریم کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری را با توان علمی و مهارت های بالینی بالا تربیت نمائیم که در آینده بتوانند خدمات چشمگیری را در عرصه های آموزش، پژوهش و بالین  به هموطنانمان ارائه نمایند.ااا

 

 

رسالت

رسالت مرکز آموزش مهارت های بالینی، بهبود سلامت و کیفیت مراقبت از بیمار از طریق ارائه برنامه ها موثر در ارتقاء و توسعه مهارت ها و قابلیت های بالینی، عملکرد تیمی و هماهنگی بین حرفه ای پرستاران می باشد.

 
 
 

ارزش ها

 1. تمرکز بر روی فعالیت ها و پژوهش کاربردی و سودمند به منظور رفع مشکلات آموزشی حال و آینده. 
 2. دستیابی به جامعیت و اعتبار علمی و عملی.
 3. به روز بودن علمی و استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی.
 4. رعایت قانون و احترام به دانشجویان و اساتید دانشکده.
 5. ایجاد فرصت آموزش عملی با ایجاد چالش در دانشجویان پرستاری و فراهم نمودن زمینه ارتقاء تفکر بالینی و حرفه ای آنان 
 6. آموزش و یادگیری بر اساس مشارکت دانشجویان و تبادل آزاد ایده ها و دیدگاه های متنوع.
 7. نگاه کل نگر به آموزش پرستاری و کاهش فاصله تئوری با عمل.
 8. دانش پژوهی و فعالیت خلاق به عنوان منبعی برای تمرین مبتنی بر شواهد و تولید دانش جدید.
 9. ارتقاء شایستگی حرفه ای، استفاده صحیح از پروتکل های پرستاری و قضاوت بالینی به منظور ارائه مراقبت اخلاقی ایمن و با کیفیت به بیمار

 

 

اهداف

 1. ایجاد محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی از طریق؛ برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با استفاده از وسایل کمک آموزشی، رایانه، مولاژ و مولاژ های آموزشی، فیلم های آموزشی، نرم افزار های آموزشی و نقش بازی کردن (Role Playing).
 2. نوآوری  در زمینه  ارائه روش های تدریس مهارت های بالین و ارتباطی.
 3. ایجاد بستری مناسب برای پژوهش های آموزشی و ارزیابی روش های گوناگون آموزشی.
 4. ایجاد بستری مناسب جهت خودآموزی با استفاده از جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو و رایانه.
 5. یکسان سازی(استانداردسازی) و تولید مواد کمک آموزشی از قبیل، راهنماهای آموزشی، اسلاید، عکس، فیلم و نرم افزارهای آموزشی.
 6. ایجاد امکانات و محیطی مناسب برای برگزاری امتحانات عملی به شیوه آسکی.