دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

 

               رشته: سلامت جامعه 1402

                  برنامه هفتگی نیمسال دوم 1403-1402

                   ساعات

ایام هفته

10 ـ 8

12 ـ 10

3 ـ 1

5 ـ 3

شنبه

ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم

" طرح درس"

نظام های عرضه خدمات سلامت

" طرح درس"

 

فرهنگ و پرستاری

" طرح درس"

 

 

یکشنبه

برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری سلامت جامعه

" طرح درس"

مدیریت و رهبری در پرستاری سلامت جامعه

" طرح درس"

کارآموزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری سلامت جامعه

 

 

دوشنبه

 

پرستاری و اقتصاد سلامت

" طرح درس"

 

 

سه شنبه

کارآموزی ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم