دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف اعضای هیات‌علمی کودکان و روان

 

 

آموزش:

 • شامل تدریس دروس (نظری، عملی، کارگاهی، آزمایشگاهی و بالینی) تخصصی گروه کودکان و روان
 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی در گروه
 • تدوین و طراحی و بازنگری برنامه‌های درسی و اجرای آنها با همکاری مدیر گروه و EDO
 • توجیه فراگیران در شروع هر کلاس طبق Course Plan
 • شرکت در برنامه‌های آموزشی عموم مردم
 • تولید نرم‌افزارها و لوح‌های فشرده چند رسانه‌ای آموزشی مرتبط با گروه
 • گزارش فعالیت‌های مشاوره ای برای فراگیران
 • تعیین ساعات حضور در برنامه‌های آموزشی گروه و نحوه فعالیت در آنها
 • ارائه گزارش از ترم تحصیلی (نوآوری های آموزشی، ارزشیابی و تدریس های انجام شده) به مدیر گروه

 

تحقیق و پژوهش:

 • مشارکت در تدوین اولویت‌های پژوهشی گروه
 • اعلام فعالیت‌های پژوهشی خود به مدیر گروه
 • اجرای طرح‌های پژوهشی
 • ارائه مقاله در سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی
 • چاپ و انتشار مقالات، کتب علمـی و ترجمه کتب، اختراع و ابتکار جدید و ارائه فعالیت‌های نوین در حیطه‌های مختلف مرتبط با گروه
 • ثبت مقالات چاپ شده در مجلات و کنگره ها در سامنه پژوهشی دانشگاه
 • همکاری با مراکز و موسسات پژوهشی و صنایع داخلی و خارجی و ارائه طرح‌های مشترک
 • داروی مقالات، طرح‌ها و پایان‌نامه‌های پژوهشی مرتبط با گروه

 

توسعه فردی:

 • گزارش شرکت در دوره ها، سمینارها، همایش‌های تخصصی به مدیر گروه
 • بروز نمودن آگاهی‌های عمومی و تخصصی خود
 • شرکت در دوره‌های کوتاه مدت و میان مدت داخلی و خارجی مرتبط با شرح وظایف
 • شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های مختلف و آموزش از راه دور مرتبط با شرح وظایف
 • کسب رتبه علمی بالاتر

 

فعالیت‌های اجرایی و مدیریتی:

 • پذیرش مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی در دانشکده و دانشگاه
 • عضویت در شوراها و کمیته‌های مختلف
 • قبول مسئولیت در حوزه‌های ستادی وزارت متبوع و شوراها و مجامع آن
 • مشارکت در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 • ارائه احکام مسئولیتهای هر عضو هیئت علمی در بخش، گروه آموزشی، دانشکده یا دانشگاه به مدیر گروه
 • ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کمیته‌ها و شوراهای مختلف به مدیر گروه

 

ارائه خدمات درمانی و ارتقاء سلامت:

 • شرکت در تیم‌های مشاوره ای مراقبت گروه کودکان و روان
 • گزارش میزان و نحوه مشارکت در برنامه‌های ارتقاء سلامت

 

فعالیت‌های تخصصی در خارج از دانشگاه:

 • مشارکت در انجمن‌ها و گروه‌های حرفه‌ای مرتبط با گروه
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی و تخصصی به جامعه
 • ارائه گواهی فعالیت‌های فوق به مدیر گروه و دانشکده