دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده پرستاری

 

شرح وظایف:

  • همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات.
  • ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف آموزشی به شورای آموزشی دانشگاه از جمله برنامه های آموزشی، نحوه ی اجرای برنامه های درسی در چارچوب مصوبات – آئین نامه های آموزشی، طرح های مناسب آموزشی – ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید.
  • بررسی و اظهار نظر درباره ی مسائل آموزشی که شورای آموزشی دانشگاه ارجاع میدهد.
  • بررسی کیفیت آموزشی و بررسی کیفیت آموزشی گروه های مختلف آموزشی.
  • بررسی تاسیس رشته های جدید.
  • بررسی متون – مراجع درسی و سرفصل های مصوب و چگونگی اجرا.
  • بررسی نیاز کارگروه های مختلف آموزشی و وضع کردن آن.
  • بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان که در چهارچوب آئین نامه ها نمی گنجد.
  • تغییر مقررات و آئین نامه های آموزشی.