دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده پرستاری

 

شرح وظایف

  • تدوین و تصویب برنامه ها، آیین نامه ها و مقررات فعالیت های پژوهشی
  • ارزیابی طرح های پژوهشی پیشنهاد شده به وسیله اعضای گروه از نظر علمی- تخصصی و تطابق با اولویت های تحققاتی و تصویب یا رد آن