دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

وظایف اختصاصی در حیطه آموزش‌های مبتنی بر جامعه و پاسخگو

  1. همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو
  2. توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو
  3. همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزشهای مبتنی بر جامعه و پاسخگو