دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

 

شرح وظایف:

 • بررسی واظهار نظر درباره مسایل ارجاع شده به شورای تحصیلات تکمیلی
 • طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی براساس مقررات و آیین نامه ها
 • بررسی درخواست ها جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی، مرخصی تحصیلی، غیبت و مهمان شدن دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی درچهارچوب آیین نامه های آموزشی و ارسال آن جهت طرح در شورای آموزشی دانشکده.  
 • تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی بر اساس دستور جلسه تعیین شده و ثبت تصمیمات متخذه
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مسایل آموزشی ارجاع شده از سوی ریاست یا معاونت آموزشی دانشکده
 • بررسی و تدوین شاخص های کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشکده در راستای گسترش واعتلای این دوره ها
 • نظارت بر کیفیت آموزشی برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
 • بررسی کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف و اضافه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی
 • پیگیری فرایند های آموزشی و پژوهشی، آیین نامه ها آموزشی، کارنامه ی پیشرفت تحصیلی و تهیه پیش نویس فرم ها و نامه های اداری
 • تعیین لیست اساتید راهنما در هر سال تحصیلی و اطلاع به دانشجویان
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • تدوین آیین نامه های اجرایی پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت ثبت عنوان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • تشکیل جلسات دفاع از عنوان و دفاع از پایان نامه دانشجویان و هماهنگی های لازم با اساتید و معاونت پژوهشی
 • هماهنگی امور مربوط به پایان نامه (عنوان، پروپوزال، ابزار پایان نامه، نمومه گیری،گزارش پیشرفت کار پایان نامه، اصطلاحات پایان نامه وانجام مکاتبات لازم)
 • دریافت و نظارت برگزارش مکتوب پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 • تعیین داوران برای شرکت درج لسه دفاعیه پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی
 • بررسی سایت و به روزرسانی اطلاعات سایت تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر برگزاری امتحانات  پایان ترم دوره تحصیلات تکمیلی
 • پیگیری ارسال نمرات به اداره آموزش و ثبت نمرات در سایت
 • انجام امور مربوط به برگزاری کارگاه ها طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • انجام امور مربوط به کلاس ها از جمله نظارت بر نحوه تشکیل کلاس ها
 • پیگیری ارزشیابی دانشجویان از اساتید
 • تدوین گزارش دوره ای و تحلیلی از وضعیت رشته ها و برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف
 • اطلاع رسانی به دانشجویان درمورد آئین نامه ها و مقررات آموزشی