دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف اعضای کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری

 

دبیر کمیته:

 • اجرای مصوبات هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی، ارتباط مداوم با سرپرست کمیته
 • پیگیری و امضائ نامه های اداری
 • برنامه ریزی حضور اعضای کمیته در دفتر کمیته تحقیقات
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه زمان بندی حضور اعضا
 • پیگیری و فراهم آوردن اقلام و وسایل مورد نیاز کمیته و نظارت بر تجهیزات کمیته
 • نیاز سنجی و هماهنگی برگزاری کارگاه
 • برنامه ریزی برای برگزاری همایش های دانشجویی
 • ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول کمیته تحقیقات دانشکده

 

بخش پژوهشی:

 • مسئول تیم پژوهشی کمیته  ارتباط با معاونت پژوهشی  دانشکده و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
 • هدایت و دریافت طرح ها و پروپوزال های دانشجویان علاقمند
 • راهنمایی ثبت طرح های دانشجویی در سامانه پژوهان جهت ارسال به کمیته مرکزی دانشگاه
 • مشاوره آماری و پژوهشی به دانشجویانبرگزاری کارگاه های آمار  و روش تحقیق