دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شرح وظایف کمیته نقل و انتقالات دانشکده پرستاری

 

شرح وظایف:

  •  بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضاهای نقل و انتقالات دانشجویی اعم از میهمانی، انتقالی، تغییر رشته، تغییر رشته توام با انتقال