دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی جهرم

شوراها و کمیته‌ها